Phần 1: Getting started
(Unit 3 - Lớp 10 - Getting started - trang 26-27 SGK Tiếng Anh lớp 10 sách mới - sách thí điểm)
Live on stage
(Trực tiếp trên sân khấu)

Hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 27 SGK tiếng Anh lớp 10 - sách mới

5. Reread the conversation. Circle the verbs which are followed by to-infinitives.
(Đọc lại đoạn hội thoại. Khoanh tròn những động từ được theo sau bởi động từ nguyên mẫu có 'to'.)
1.
His mother began to post homemade videos on the Internet in 2007. (Mẹ anh ấy bắt đầu đưa nhưng đoạn video tự quay tại nhà của anh ấy lên mạng Internet vào năm 2007.)
2.
He was also the first solo artist to have four singles enter the Top 40 before his debut album release. (Anh ấy cũng là ca sĩ sô-lô đầu tiên có 4 bài hát đơn lọt vào top 40 trước khi album đầu tiên được ra mắt.)