Phần 8: Project
(Unit 2 - Lớp 8 - Project - trang 25 SGK Tiếng Anh lớp 8 sách mới - sách thí điểm)
Project:I love the countryside
(Dự án: Tôi yêu miền quê)

Hướng dẫn giải UNIT 2 LỚP 8 PROJECT - sách mới

Work in groups of four or five. Take turns to draw a group picture of a place you would like to live in the countryside. Then make a list of: the things you have in your picture, the activities you can do there. Show your drawing to the class and talk about it.
(Làm việc theo nhóm 4 hoặc 5 người. Luân phiên nhau vẽ một địa điểm mà bạn thích sống ở vùng quê. Sau đó làm một danh sách về: những cảnh vật mà bạn có trong bức tranh, những hoạt động mà bạn có thể làm ở đó. Cho cả lớp xem bức tranh của bạn và nói về nó.)
Our place in the countryside has a wooden house. This house is near a beautiful river, and there is a boat on the river.
(Nơi ở của chúng tôi ở nông thôn có một ngôi nhà bằng gỗ. Ngôi nhà này gần một con sông xinh đẹp, và có một chiếc thuyền trên sông.)
On the boat, we can see a field of wild flowers surrounding the house.
(Trên thuyền, chúng tôi có thể thấy một cánh đồng hoa dại bao quanh ngôi nhà.)
In the summer, when the weather is good, we could do many activities together.
(Vào mùa hè, khi thời tiết đẹp, chúng tôi có thể thực hiện nhiều hoạt động cùng nhau.)
I like biking along the river and swimming in the river with my friends.
(Tôi thích đạp xe dọc con sông và bơi lội trên sông với bạn bè.)
Or we just pick wild flowers while we are going boating on the river.
(Hoặc chúng ta chỉ đơn giản là hái hoa dại trong khi đang chèo thuyền trên sông.)
Such a peaceful life!
(Thật là một cuộc sống yên bình!)