Phần 7: Looking back
(Unit 2 - Lớp 8 - Looking back - trang 24-25 SGK Tiếng Anh lớp 8 sách mới - sách thí điểm)
Communication
(Giao tiếp)

Hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 25 SGK tiếng Anh lớp 8 - sách mới

5. Work in groups. You are planning a trip to the countryside. Work together and answer the question: What will you do during the trip to the countryside? Write the answers in the table below. Report your findings to the class.
(Làm theo nhóm. Em đang lên kế hoạch một chuyến đi đến miền quê. Làm việc cùng nhau và trả lời câu hỏi: Bạn sẽ làm gì trong chuyến đi đến miền quê? Viết câu trả lời vào bảng bên dưới. Trình bày kết quả tìm được trước lớp.)
During our next trip to the countryside, Lan, Minh, Nhi and I will do many activities to experience farm work.
(Trong chuyến đi tiếp theo của chúng tớ đến vùng nông thôn, Lan, Minh, Nhi và tớ sẽ có nhiều hoạt động để trải nghiệm công việc của nhà nông.)
I will pick the apples from apple trees. They are fresh and juicy.
(Tớ sẽ hái những trái táo từ trên cây. Chúng rất tươi và mọng nước.)
Lan will plant vegetables. She loves cooking homegrown vegetables.
(Lan sẽ trồng rau. Cậu ấy thích nấu nướng từ rau tự trồng.)
Minh will go fishing. He has just bought a new fishing rod.
(Minh sẽ đi câu cá. Cậu ấy vừa mới mua một cái cần câu mới.)
And Nhi will learn how to herd a buffalo. She also wants to ride on it, just like on TV.
(Còn Nhi sẽ học cách chăn trâu. Cậu ấy cũng muốn cưỡi trâu, như ở trên Ti vi.)
Person's name tên ngườiActivity (hoạt động)
Maipick the fruits (hái trái cây)
Lan plant vegetables (trồng rau)
Minhgo fishing (câu cá)
Nhiherd a buffalo (chăn trâu)