Phần 7: Looking back
(Unit 2 - Lớp 8 - Looking back - trang 24-25 SGK Tiếng Anh lớp 8 sách mới - sách thí điểm)
Grammar
(Ngữ pháp)

Hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 24 SGK tiếng Anh lớp 8 - sách mới

4. Read the situations and complete the sentences with suitable forms of the adverbs in brackets.
(Đọc những tình huống và hoàn thành các câu với hình thức so sánh trạng từ phù hợp trong ngoặc đơn.)
1.
A horse can run 80km/hr while a camel can only run 12km/hr. (fast) (Một con ngựa có thể chạy 80km/giờ trong khi con lạc đà chỉ có thể chạy 12km/giờ. (nhanh)
=> A horse can run... faster than a camel.... (Một con ngựa có thể chạy nhanh hơn một con lạc đà.)
2.
According to a survey, 75% of the population in the countryside are happy with their life. This rate in the city is only 47%. (happily) (Theo một cuộc khảo sát, 75% dân số ở nông thôn hài lòng với cuộc sống của họ. Tỷ lệ này trong thành phố chỉ là 47%. (hạnh phúc)
=> People in the countryside live ...more happily than those in the city.... (Người dân ở nông thôn sống hạnh phúc hơn những người trong thành phố.)
3.
Unlike many other jobs, farmers depend heavily on the weather. (heavily) (Không giống như nhiều công việc khác, nông dân phụ thuộc rất nhiều vào thời tiết. (nặng nề)
=> Farmers depend ...more heavily on the weather than people in many other jobs.... (Nông dân phụ thuộc nhiều vào thời tiết hơn so với những người làm nhiều công việc khác.)
4.
We are both bad at swimming but I’m better than my sister. (badly) (Cả hai chúng tôi đều không giỏi bơi lội nhưng tôi bơi tốt hơn cả chị tôi. (tệ)
=> My sister swims ...worse than I do.... (Chị gái tôi bơi tệ hơn tôi.)