Phần 7: Looking back
(Unit 2 - Lớp 8 - Looking back - trang 24-25 SGK Tiếng Anh lớp 8 sách mới - sách thí điểm)
Grammar
(Ngữ pháp)

Hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 24 SGK tiếng Anh lớp 8 - sách mới

3. Look at the pictures and complete the sentences, using suitable comparative forms of the adverbs in brackets.
(Nhìn vào những hình ảnh và hoàn thành các câu, sử dụng hình thức so sánh phù hợp của trạng từ trong ngoặc đơn.)
1.
A lion runs _________ a horse. (fast)
(Một con sư tử chạy _________ một con ngựa. (nhanh)
Đáp án: faster than
Giải thích: 'fast' là trạng từ ngắn nên áp dụng công thức: 'trạng từ ngắn + -er' và do có đối tượng so sánh thứ 2 nên cần thêm 'than'.
2.
The Great Wall was built ______ the White House. (early)
(Vạn Lý Trường Thành được xây ______ Nhà Trắng. (sớm)
Đáp án: earlier than
Giải thích: 'early' được coi là trạng từ ngắn dù có hai âm tiết, nên áp dụng công thức: 'trạng từ ngắn + -er'. Do kết thúc bằng 'y', trước đó là 1 phụ âm 'l' nên ta bỏ 'y' thêm 'ier'.
3.
Homes in the city are often _________ furnished_________ those in the countryside. (well)
(Nhà trong thành phố thường _________ tiện nghi _________nhà ở miền quê. (tốt)
Đáp án: better - than
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.
4.
A racing driver drives ________________ a normal motorist. (skillfully)
(Một người lái moto ________________người lái xe máy thông thường. (có kĩ năng)
Đáp án: more skillfully than
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.
5.
A house is _____________ decorated at New Year_________ during the year. (beautifully)
(Một ngôi nhà được trang trí _____________ vào năm mới so với suốt cả năm. (đẹp)
Đáp án: more beautifully — than
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.