Phần 7: Looking back
(Unit 2 - Lớp 8 - Looking back - trang 24-25 SGK Tiếng Anh lớp 8 sách mới - sách thí điểm)
Vocabulary
(Từ vựng)

Hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 24 SGK tiếng Anh lớp 8 - sách mới

2. Look at each picture and write a sentence describing what each person is doing. Use the verbs in brackets.
(Nhìn vào mỗi hình và viết một câu miêu tả một người đang làm gì. Sử dụng động từ trong ngoặc đơn.)
1.
ride (cưỡi)
A boy is riding a horse. (Một cậu bé đang cưỡi ngựa.)
2.
herd (chăn)
A man is herding his cattle/ sheep. (Một người đàn ông đang chăn gia súc/ cừu của anh ta.)
3.
pick (hái)
A girl is picking apples from an apple tree. (Một cô gái đang hái táo trên cây.)
4.
fly (bay, thả)
A boy is flying a kite. (Một cậu bé đang thả diều.)
5.
run around (chạy quanh)
The children are running around in the fields. (Bọn trẻ đang chạy quanh những cánh đồng.)
6.
collect (lấy)
A woman is collecting water from the river. (Một người phụ nữ đang lấy nước từ con sông.)