Phần 6: Skills 2
(Unit 2 - Lớp 8 - Skills 2 - trang 23 SGK Tiếng Anh lớp 8 sách mới - sách thí điểm)
Writing
(Viết)

Hướng dẫn giải Bài tập 6 trang 23 SGK tiếng Anh lớp 8 - sách mới

6. Write a short paragraph about the changes.
(Viết một đoạn văn ngắn về những thay đổi.)
Gợi ý đáp án
There have been a lot of changes in my village in the recent years.
(Đã có rất nhiều thay đổi trong làng của tôi trong những năm gần đây.)
Firstly, we are better equipped with many modern electric devices such as TVs, fridges, etc.
(Thứ nhất, chúng tôi được trang bị tốt hơn với nhiều thiết bị điện hiện đại như TV, tủ lạnh, v.v.)
Secondly, we have established hospitals, schools, buildings, and factories nearby, which helps our local life better.
(Thứ hai, chúng tôi đã xây dựng các bệnh viện, trường học, tòa nhà và nhà máy gần đó, giúp cuộc sống địa phương của chúng tôi tốt hơn.)
Especially, young people could have more chance to get a high-paying job.
(Đặc biệt, những người trẻ tuổi có thể có nhiều cơ hội hơn để có được một công việc trả lương cao.)
For these reasons, they we really feel happy about the changes.
(Vì những lý do này, chúng tôi thực sự cảm thấy hạnh phúc về những thay đổi.)
However, these changes also have some negative effects.
(Tuy nhiên, những thay đổi này cũng có một số tác động tiêu cực.)
Factories cause air and water pollution.
(Các nhà máy gây ô nhiễm không khí và nước.)
There are more people , more traffic jams and accidents , less spaces, and less fresh air, etc.
(Có nhiều người hơn, ùn tắc giao thông và tai nạn nhiều hơn, ít không gian hơn và ít không khí trong lành hơn. v.v.)
I hope we could balance both positive and negative effects to get a beautiful life.
(Tôi hy vọng chúng tôi có thể cân bằng cả các tác động tích cực và tiêu cực để có được một cuộc sống tươi đẹp.)