Phần 6: Skills 2
(Unit 2 - Lớp 8 - Skills 2 - trang 23 SGK Tiếng Anh lớp 8 sách mới - sách thí điểm)
Writing
(Viết)

Hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 23 SGK tiếng Anh lớp 8 - sách mới

5. Work in groups. Discuss and find some changes in a rural area. Make notes of the changes.
(Làm việc nhóm. Thảo luận vài thay đổi ở khu vực nông thôn. Ghi chú về những thay đổi đó.)
Gợi ý đáp án
A:
The rural area changes so much now.
(Khu vực nông thôn bây giờ thay đổi nhiều quá.)
B:
Yes, it’s true. I think the first change is the villagers now live in brick houses instead of earthen ones.
(Vâng đúng vậy. Tôi nghĩ sự thay đổi đầu tiên là dân làng hiện đang sống trong những ngôi nhà gạch thay vì những ngôi nhà bằng đất.)
A:
And another change is that people in rural areas use running water, and electricity to improve their working performance.
(Và một thay đổi nữa là người dân ở các vùng nông thôn sử dụng nước máy và điện để cải thiện hiệu suất làm việc của họ.)
B:
In addition, they have established the hospital and the school nearby. It’s greatly convenient for the villagers.
(Ngoài ra, họ đã thành lập bệnh viện và trường học gần đó. Rất thuận tiện cho dân làng.)