Phần 6: Skills 2
(Unit 2 - Lớp 8 - Skills 2 - trang 23 SGK Tiếng Anh lớp 8 sách mới - sách thí điểm)
Writing
(Viết)

Hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 23 SGK tiếng Anh lớp 8 - sách mới

4. What do you think? Which change(s) in the Listening do you see as positive? Which do you see as negative? Support your opinion with a reason. Write it out.
(Em nghĩ gì? Thay đổi nào trong bài nghe mà em thấy tích cực? Em thấy thay đổi nào là tiêu cực? Hỗ trợ ý kiến của em với một lý do. Viết nó ra.)
Gợi ý đáp án:
It's good for the villagers to have TVs. Now, they can have more fun and learn more about the outside world.
(Thật tốt khi dân làng đã có TV. Bây giờ, họ có thể vui vẻ hơn và tìm hiểu thêm về thế giới bên ngoài.)
I think the electric light plays a very important role in the life of people living here. It helps them see everything clearly at night so they can do more work.
(Tôi nghĩ đèn điện đóng một vai trò rất quan trọng trong cuộc sống của những người sống ở đây. Nó giúp họ nhìn thấy mọi thứ rõ ràng vào ban đêm vì vậy họ có thể làm nhiều việc hơn.)
A nearby school is very helpful to the children here because they don't have go to a long way to school, which is very dangerous in rainy seasons. It will help develop the village.
(Một trường học gần đó rất hữu ích cho những trẻ em ở đây bởi vì chúng không phải đi một chặng đường dài đến trường, điều này rất nguy hiểm trong mùa mưa. Nó sẽ giúp phát triển ngôi làng hơn .)
I believe that more people will go to the village to experience life here, which is a good thing for the villagers because they can develop tourism. They will have more work and more money.
(Tôi tin rằng nhiều người sẽ đến làng để trải nghiệm cuộc sống ở đây, đó là một điều tốt cho dân làng vì họ có thể phát triển du lịch. Họ sẽ có nhiều công việc hơn và kiếm được nhiều tiền hơn.)
However, these changes also have some negative effects. Factories cause air and water pollution. There are more people , more traffic jams or accidents , less spaces, and less fresh air, etc.
(Nhưng những thay đổi này cũng có những tác động tiêu cực. Các nhà máy làm không khí và nguồn nước ô nhiễm. Có nhiều người hơn, kẹt xe hoặc tai nạn nhiều hơn, ít không gian và không khí trong lành hơn, v.v.)