Phần 6: Skills 2
(Unit 2 - Lớp 8 - Skills 2 - trang 23 SGK Tiếng Anh lớp 8 sách mới - sách thí điểm)
Listening
(Nghe)

Hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 23 SGK tiếng Anh lớp 8 - sách mới

3. Listen again and answer the questions in no more than FOUR words.
(Nghe lại và trả lời những câu hỏi với không quá 4 từ.)
1.
Who often tells the boy stories about the party?
(Ai thường kể cho cậu bé những câu chuyện về quá khứ?)
Đáp án:
His parents.
(Cha mẹ cậu ấy)
2.
What do the villagers now know more about?
(Bây giờ những người trong làng biết nhiều hơn về điều gì?)
Đáp án:
Life outside their village
(Cuộc sống bên ngoài làng của họ)
3.
Where is the new school?
(Trường mới ở đâu?)
Đáp án:
Nearby/ Near the village
(Gần đó/ Gần ngôi làng)
4.
What do the visitors want to experience in the village?
(Khách tham quan muốn trải nghiệm điều gì trong làng?)
Đáp án:
Their way of life
(Lối sống của họ)