Phần 6: Skills 2
(Unit 2 - Lớp 8 - Skills 2 - trang 23 SGK Tiếng Anh lớp 8 sách mới - sách thí điểm)
Listening
(Nghe)

Hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 23 SGK tiếng Anh lớp 8 - sách mới

2. Listen again and say if the sentences are true (T) or false (F).
(Nghe lại lần nữa và nói câu nào đúng (T) hoặc sai (F).)
1.
Nobody lives in an earthen house now.
(Bây giờ không ai còn sống ở một ngôi nhà bằng đất.)
Đáp án: F
Giải thích: Chỉ có một số dân làng ở nhà ngói thay vì nhà đất thôi: 'Some villagers now live in brick houses instead of earthen ones.'
2.
The village has electricity now.
(Bây giờ ngôi làng đã có điện.)
Đáp án: T
Giải thích: Dựa vào câu: 'Our houses are better equipped with electric fans and TVs.'
3.
Horses are still the only means of transport in the village.
(Những con ngựa vẫn là phương tiện di chuyển duy nhất trong làng.)
Đáp án: F
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.
4.
The children used to go a long way to school.
(Bọn trẻ từng đi một quãng đường dài để đến trường.)
Đáp án: T
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.
5.
More visitors are coming to see them.
(Ngày càng có nhiều khách tham quan đến xem họ.)
Đáp án: T
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.