Phần 6: Skills 2
(Unit 2 - Lớp 8 - Skills 2 - trang 23 SGK Tiếng Anh lớp 8 sách mới - sách thí điểm)
Writing
(Viết)

Hướng dẫn giải UNIT 2 LỚP 8 SKILLS 2 WRITING - sách mới

4. What do you think? Which change(s) in the Listening do you see as positive? Which do you see as negative? Support your opinion with a reason. Write it out.
(Em nghĩ gì? Thay đổi nào trong bài nghe mà em thấy tích cực? Em thấy thay đổi nào là tiêu cực? Hỗ trợ ý kiến của em với một lý do. Viết nó ra.)
Gợi ý đáp án:
It's good for the villagers to have TVs. Now, they can have more fun and learn more about the outside world.
(Thật tốt khi dân làng đã có TV. Bây giờ, họ có thể vui vẻ hơn và tìm hiểu thêm về thế giới bên ngoài.)
I think the electric light plays a very important role in the life of people living here. It helps them see everything clearly at night so they can do more work.
(Tôi nghĩ đèn điện đóng một vai trò rất quan trọng trong cuộc sống của những người sống ở đây. Nó giúp họ nhìn thấy mọi thứ rõ ràng vào ban đêm vì vậy họ có thể làm nhiều việc hơn.)
A nearby school is very helpful to the children here because they don't have go to a long way to school, which is very dangerous in rainy seasons. It will help develop the village.
(Một trường học gần đó rất hữu ích cho những trẻ em ở đây bởi vì chúng không phải đi một chặng đường dài đến trường, điều này rất nguy hiểm trong mùa mưa. Nó sẽ giúp phát triển ngôi làng hơn .)
I believe that more people will go to the village to experience life here, which is a good thing for the villagers because they can develop tourism. They will have more work and more money.
(Tôi tin rằng nhiều người sẽ đến làng để trải nghiệm cuộc sống ở đây, đó là một điều tốt cho dân làng vì họ có thể phát triển du lịch. Họ sẽ có nhiều công việc hơn và kiếm được nhiều tiền hơn.)
However, these changes also have some negative effects. Factories cause air and water pollution. There are more people , more traffic jams or accidents , less spaces, and less fresh air, etc.
(Nhưng những thay đổi này cũng có những tác động tiêu cực. Các nhà máy làm không khí và nguồn nước ô nhiễm. Có nhiều người hơn, kẹt xe hoặc tai nạn nhiều hơn, ít không gian và không khí trong lành hơn, v.v.)
5. Work in groups. Discuss and find some changes in a rural area. Make notes of the changes.
(Làm việc nhóm. Thảo luận vài thay đổi ở khu vực nông thôn. Ghi chú về những thay đổi đó.)
Gợi ý đáp án
A:
The rural area changes so much now.
(Khu vực nông thôn bây giờ thay đổi nhiều quá.)
B:
Yes, it’s true. I think the first change is the villagers now live in brick houses instead of earthen ones.
(Vâng đúng vậy. Tôi nghĩ sự thay đổi đầu tiên là dân làng hiện đang sống trong những ngôi nhà gạch thay vì những ngôi nhà bằng đất.)
A:
And another change is that people in rural areas use running water, and electricity to improve their working performance.
(Và một thay đổi nữa là người dân ở các vùng nông thôn sử dụng nước máy và điện để cải thiện hiệu suất làm việc của họ.)
B:
In addition, they have established the hospital and the school nearby. It’s greatly convenient for the villagers.
(Ngoài ra, họ đã thành lập bệnh viện và trường học gần đó. Rất thuận tiện cho dân làng.)
6. Write a short paragraph about the changes.
(Viết một đoạn văn ngắn về những thay đổi.)
Gợi ý đáp án
There have been a lot of changes in my village in the recent years.
(Đã có rất nhiều thay đổi trong làng của tôi trong những năm gần đây.)
Firstly, we are better equipped with many modern electric devices such as TVs, fridges, etc.
(Thứ nhất, chúng tôi được trang bị tốt hơn với nhiều thiết bị điện hiện đại như TV, tủ lạnh, v.v.)
Secondly, we have established hospitals, schools, buildings, and factories nearby, which helps our local life better.
(Thứ hai, chúng tôi đã xây dựng các bệnh viện, trường học, tòa nhà và nhà máy gần đó, giúp cuộc sống địa phương của chúng tôi tốt hơn.)
Especially, young people could have more chance to get a high-paying job.
(Đặc biệt, những người trẻ tuổi có thể có nhiều cơ hội hơn để có được một công việc trả lương cao.)
For these reasons, they we really feel happy about the changes.
(Vì những lý do này, chúng tôi thực sự cảm thấy hạnh phúc về những thay đổi.)
However, these changes also have some negative effects.
(Tuy nhiên, những thay đổi này cũng có một số tác động tiêu cực.)
Factories cause air and water pollution.
(Các nhà máy gây ô nhiễm không khí và nước.)
There are more people , more traffic jams and accidents , less spaces, and less fresh air, etc.
(Có nhiều người hơn, ùn tắc giao thông và tai nạn nhiều hơn, ít không gian hơn và ít không khí trong lành hơn. v.v.)
I hope we could balance both positive and negative effects to get a beautiful life.
(Tôi hy vọng chúng tôi có thể cân bằng cả các tác động tích cực và tiêu cực để có được một cuộc sống tươi đẹp.)