Phần 5: Skills 1
(Unit 2 - Lớp 8 - Skills 1 - trang 22-23 SGK Tiếng Anh lớp 8 sách mới - sách thí điểm)
Speaking
(Nói)

Hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 22 SGK tiếng Anh lớp 8 - sách mới

5a. Work in pairs. Discuss and find: two things you like about life in the countryside, two things you don't like about life in the countryside. Explain your choice.
(Làm theo cặp. Thảo luận và tìm ra: 2 điều mà bạn thích về cuộc sống ở miền quê, 2 điều mà bạn không thích về cuộc sống ở miền quê. Giải thích sự lựa chọn của bạn.)
Gợi ý đáp án
A:
What do you like about life in the countryside?
(Bạn thích điều gì về cuộc sống ở miền quê?)
B:
People live in the vast open spaces, and enjoy the fresh air in the countryside. And the traffic isn't so heavy.
(Mọi người sống trong không gian mở rộng lớn, và tận hưởng không khí trong lành ở vùng nông thôn. Và giao thông không quá đông đúc.)
A:
Me too. And what don’t you like about it?
(Tôi cũng vậy. Và bạn không thích điều gì?)
B:
There is no running water and electricity. In addition, people can hardly find high-paying jobs.
(Không có nước máy và điện. Ngoài ra, mọi người khó có thể tìm được việc làm lương cao.)
5b. Report your findings to the class (Báo lại những phát hiện của bạn cho cả lớp)
Gợi ý đáp án:
Both of us love the air and the traffic in the countryside. The air is fresher and the traffic isn't so heavy. (Cả hai chúng tôi đều yêu thích không khí và giao thông ở nông thôn. Không khí trong lành hơn và giao thông không quá nghiêm trọng.)