Phần 5: Skills 1
(Unit 2 - Lớp 8 - Skills 1 - trang 22-23 SGK Tiếng Anh lớp 8 sách mới - sách thí điểm)
Speaking
(Nói)

Hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 22 SGK tiếng Anh lớp 8 - sách mới

4. Work in pairs. Interview your partner to find out what he/ she likes/ doesn't like about the life of the nomads.
(Làm theo cặp. Phỏng vấn bạn học để tìm ra cái mà cậu ấy/ cô ấy thích hoặc không thích về cuộc sống du mục.)
Gợi ý đáp án:
A:
What do you like about the life of the nomads?
(Bạn thích điều gì ở cuộc sống của những người du mục?)
B:
I like that they produce their own food for themselves. They must have no worries about food safety and sanitation.
(Tôi thích bởi họ tự sản xuất thức ăn cho mình. Họ hẳn không phải lo lắng về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm.)
A:
And what don’t you like about it?
(Và bạn không thích điều gì?)
B:
They can’t get a stable job and their own accommodation, because they constantly change locations, switching from one place to another.
(Họ không thể có được một công việc ổn định và chỗ ở của riêng họ, bởi vì họ liên tục thay đổi địa điểm, chuyển từ nơi này sang nơi khác.)