Phần 5: Skills 1
(Unit 2 - Lớp 8 - Skills 1 - trang 22-23 SGK Tiếng Anh lớp 8 sách mới - sách thí điểm)
Reading
(Đọc)

Hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 22 SGK tiếng Anh lớp 8 - sách mới

2. Match the descriptions with the words/phrases from the passage.
(Nối những miêu tả với những từ/ cụm từ từ đoạn văn.)
Words/ Phrases (Từ/ cụm từ)Descriptions (Miêu tả)
1. a ger ( một ger) a. a life on the move (cuộc sống di chuyển)
2. dairy products (sản phẩm từ sữa)b. a circular tent in which Mongolian nomads live (một căn lều hình tròn mà người du mục Mông Cổ sống trong đó)
3. cattle (gia súc)c. grasslands (cánh đồng cỏ)
4. nomadic life (cuộc sống du mục)d. milk, butter, cheese (sữa, bơ, phô mai)
5. pastures (đồng cỏ )e. cows, goats, buffaloes… (bò, dê, trâu,...)
Đáp án:
1 - b
2 - d
3 - e
4 - a
5 - c