Phần 5: Skills 1
(Unit 2 - Lớp 8 - Skills 1 - trang 22-23 SGK Tiếng Anh lớp 8 sách mới - sách thí điểm)
Speaking
(Nói)

Hướng dẫn giải UNIT 2 LỚP 8 SKILLS 1 SPEAKING - sách mới

4. Work in pairs. Interview your partner to find out what he/ she likes/ doesn't like about the life of the nomads.
(Làm theo cặp. Phỏng vấn bạn học để tìm ra cái mà cậu ấy/ cô ấy thích hoặc không thích về cuộc sống du mục.)
Gợi ý đáp án:
A:
What do you like about the life of the nomads?
(Bạn thích điều gì ở cuộc sống của những người du mục?)
B:
I like that they produce their own food for themselves. They must have no worries about food safety and sanitation.
(Tôi thích bởi họ tự sản xuất thức ăn cho mình. Họ hẳn không phải lo lắng về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm.)
A:
And what don’t you like about it?
(Và bạn không thích điều gì?)
B:
They can’t get a stable job and their own accommodation, because they constantly change locations, switching from one place to another.
(Họ không thể có được một công việc ổn định và chỗ ở của riêng họ, bởi vì họ liên tục thay đổi địa điểm, chuyển từ nơi này sang nơi khác.)
5a. Work in pairs. Discuss and find: two things you like about life in the countryside, two things you don't like about life in the countryside. Explain your choice.
(Làm theo cặp. Thảo luận và tìm ra: 2 điều mà bạn thích về cuộc sống ở miền quê, 2 điều mà bạn không thích về cuộc sống ở miền quê. Giải thích sự lựa chọn của bạn.)
Gợi ý đáp án
A:
What do you like about life in the countryside?
(Bạn thích điều gì về cuộc sống ở miền quê?)
B:
People live in the vast open spaces, and enjoy the fresh air in the countryside. And the traffic isn't so heavy.
(Mọi người sống trong không gian mở rộng lớn, và tận hưởng không khí trong lành ở vùng nông thôn. Và giao thông không quá đông đúc.)
A:
Me too. And what don’t you like about it?
(Tôi cũng vậy. Và bạn không thích điều gì?)
B:
There is no running water and electricity. In addition, people can hardly find high-paying jobs.
(Không có nước máy và điện. Ngoài ra, mọi người khó có thể tìm được việc làm lương cao.)
5b. Report your findings to the class (Báo lại những phát hiện của bạn cho cả lớp)
Gợi ý đáp án:
Both of us love the air and the traffic in the countryside. The air is fresher and the traffic isn't so heavy. (Cả hai chúng tôi đều yêu thích không khí và giao thông ở nông thôn. Không khí trong lành hơn và giao thông không quá nghiêm trọng.)