Phần 5: Skills 1
(Unit 2 - Lớp 8 - Skills 1 - trang 22-23 SGK Tiếng Anh lớp 8 sách mới - sách thí điểm)
Reading
(Đọc)

Hướng dẫn giải UNIT 2 LỚP 8 SKILLS 1 READING - sách mới

1. Quickly read the passage and choose the most suitable heading A, B, or C for each paragraph.
(Đọc nhanh đoạn văn và chọn tựa đề thích hợp A, B hoặc C cho mỗi đoạn văn.)
A. Nomadic children’s lives (Cuộc sống của trẻ em vùng du mục)
B. The importance of cattle to nomads (Tầm quan trọng của gia súc đối với những người du mục)
C. The nomads’ home (Ngôi nhà của những người du mục)

1. We don’t live a normal life like many other people. We live a nomadic life. This means we move two or three times a year to look for new pastures - grasslands - for our cattle. The cattle provide most of our needs: dairy products, meat, and clothing.
(1. Chúng tôi không sống một cuộc sống bình thường như nhiều người khác. Chúng tôi sống cuộc sống du mục. Điều này có nghĩa là chúng tôi di chuyển hai hay ba lần trong một năm để tìm kiếm những đồng cỏ mới cho đàn gia súc. Đàn gia súc này cung cấp cho chúng tôi hầu hết các nhu cầu cơ bản: sản phẩm từ sữa ,thịt, và vải vóc.)
2. We live in a ger, our traditional circular tent. It keeps us cool in summer and warm in winter, even when the temperature drops to -50°C. It can be put up then taken down and transported.
(2. Chúng tôi sống trong 'ger', đó là căn lều truyền thống hình tròn của chúng tôi. Nó giúp chúng tôi mát mẻ vào mùa hè và ấm áp vào màu đông, thậm chí khi nhiệt độ giảm xuống âm 50 độ C. Căn lều này có thể được dựng lên, dỡ xuống và mang theo bên mình.)
3. For most of the year, we are surrounded by vast pastures, rivers and mountains. We see few people from the outside world. When we are small, we play on our land and with the animals. The horse is our best friend. Any nomadic child can ride a horse. We learn from an early age to help in the family, from household chores to heavier work like herding the cattle. We also learn to be brave.
(3. Hầu như quanh năm, xung quanh chúng tôi đều là đồng cỏ, sông suối và núi non. Chúng tôi ít gặp người ngoài. Khi chúng tôi còn nhỏ, chúng tôi chơi với những con thú trên mảnh đất của mình. Ngựa là bạn thân nhất của chúng tôi. Bất cứ đứa trẻ du mục nào cũng đều biết cưỡi ngựa. Chúng tôi học giúp đỡ gia đình từ sớm, từ các công việc vặt trong nhà đến các công việc nặng hơn như chăn dắt gia súc. Chúng tôi cũng học cách dũng cảm.)
Đáp án:
1 - B
2 - C
3 - A
2. Match the descriptions with the words/phrases from the passage.
(Nối những miêu tả với những từ/ cụm từ từ đoạn văn.)
Words/ Phrases (Từ/ cụm từ)Descriptions (Miêu tả)
1. a ger ( một ger) a. a life on the move (cuộc sống di chuyển)
2. dairy products (sản phẩm từ sữa)b. a circular tent in which Mongolian nomads live (một căn lều hình tròn mà người du mục Mông Cổ sống trong đó)
3. cattle (gia súc)c. grasslands (cánh đồng cỏ)
4. nomadic life (cuộc sống du mục)d. milk, butter, cheese (sữa, bơ, phô mai)
5. pastures (đồng cỏ )e. cows, goats, buffaloes… (bò, dê, trâu,...)
Đáp án:
1 - b
2 - d
3 - e
4 - a
5 - c
3. Read the passage again and choose the best answer A, B, C, or D.
(Đọc đoạn văn lần nữa và chọn câu trả lời đúng nhất A, B, C hoặc D.)
1.
We live _________ other people.
(Chúng tôi sống_________người khác.)
A. a different life to
(A. một cuộc sống khác với)
B. similarly to
(B. giống với)
C. the same life as
(C. cùng một cuộc sống với)
D. in exactly the same way as
(D. chính xác như cách)
Đáp án: A
Giải thích: Dựa vào đoạn văn ở bài 1, câu 'We don't live a normal life like many other people.'
2.
We have to move in order to _________.
(Chúng tôi phải di chuyển để_________.)
A. change our lifestyle
(A. thay đổi lối sống của chúng tôi)
B. look for better weather
(B. tìm kiếm thời tiết đẹp hơn)
C. look for food for our cattle
(C. tìm thức ăn cho gia súc)
D. be closer to the city
(C. ở gần thành phố hơn)
Đáp án: C
Giải thích: Đựa vào đoạn văn bài 1, câu 'This means we move two or three times a year to look for new pastures - grasslands -for our cattle.'
3.
Our cattle can provide us with _________
(Gia súc chúng tôi có thể cung cấp cho chúng tôi_________.)
A. most of our needs
(A. hầu hết nhu cầu của chúng tôi)
B. food only
(B. chỉ thức ăn)
C. means of transport only
(C. chỉ phương tiện đi lại)
D. anything we want
(D. bất cứ thứ gì chúng tôi muốn)
Đáp án: A
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.
4.
When we move to a new place, we _________.
(Khi chúng tôi chuyển đến một nơi mới, chúng tôi_________.)
A. have to make a new ger
(A. phải làm một cái lều du mục mới)
B. put up the ger
(B. dựng lều du mục)
C. buy a new ger
(C. mua lều du mục mới)
D. share a ger with our neighbours
(D. ở chung lều với hàng xóm)
Đáp án: B
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.
5.
Nomadic children _________.
(Trẻ em du mục________.)
A. play the same games as other children in the world
(A. chơi các trò chơi giống trẻ em trên toàn thế giới)
B. use nature and their animals as playthings
(B. sử dụng thiên nhiên và động vật làm đồ chơi)
C. do not like toys
(C. không thích đồ chơi)
D. spend all their time helping with housework
(D. dành tất cả thời gian để giúp làm việc nhà)
Đáp án: B
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.
6.
Mongolian children in the Gobi learn _________
(Trẻ em Mông Cổ ở Gobi học_________)
A. to ride a goat
(A. cưỡi dê)
B. to live in the mountains
(B. sống trên núi)
C. to be generous
(C. hào phóng)
D. to help with household chores
(D. giúp đỡ làm công việc nhà.)
Đáp án: D
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.