Phần 3: A closer look 2
(Unit 2 - Lớp 8 - A closer look 2 trang 19-20 SGK Tiếng Anh lớp 8 sách mới - sách thí điểm)
Grammar - Comparative forms of adjectives
(Ngữ pháp - Các dạng so sánh của tính từ)

Hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 20 SGK tiếng Anh lớp 8 - sách mới

5. Write the answers to the questions below.
(Viết câu trả lời cho các câu hỏi bên dưới.)
1.
Which place is more peaceful, the city or the countryside?
(Nơi nào bình yên hơn, thành phố hay miền quê?)
Đáp án:
The countryside is more peaceful (than the city).
(Miền quê bình yên hơn (thành phố).
2.
Which works faster at calculus, a computer or a human being?
(Cái gì làm việc tính toán nhanh hơn, máy tính hay con người?)
Đáp án:
A computer works faster at calculus (than a human being).
(Máy tính tính toán nhanh hơn (con người).
3.
Which one is harder, life in a remote area or life in a modern town?
(Cái nào vất vả hơn, cuộc sống ở khu vực xa xôi hay cuộc sống ở một thành phố hiện đại?)
Đáp án:
Life in a remote area is harder (than that in a modern town).
(Cuộc sống ở khu vực xa xôi thì vất vả hơn (cuộc sống ở 1 thành phố hiện đại).
4.
Which city is more expensive, Ho Chi Minh City or Hue?
(Thành phố nào đắt đỏ hơn, Thành phố Hồ Chí Minh hay Huế?)
Đáp án:
Ho Chi Minh City is more expensive (than Hue).
(Thành phố Hồ Chí Minh đắt đỏ hơn (Huế).
5.
Who can smell better, animals or human beings?
(Ai có thể ngửi, đánh hơi tốt hơn, động vật hay con người?)
Đáp án:
Animals can smell better than human beings.
(Động vật có thể ngửi tốt hơn con người.)