Phần 3: A closer look 2
(Unit 2 - Lớp 8 - A closer look 2 trang 19-20 SGK Tiếng Anh lớp 8 sách mới - sách thí điểm)
Grammar - Comparative forms of adjectives
(Ngữ pháp - Các dạng so sánh của tính từ)

Hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 20 SGK tiếng Anh lớp 8 - sách mới

4. Underline the correct comparative forms to complete the sentences.
(Gạch dưới những hình thức so sánh đúng để hoàn thành các câu.)
1.
People in rural areas of Britain talk (optimistically/ more optimistically) about the future than city people.
(Người dân ở những khu vực nông thôn ở Anh nói chuyện (lạc quan/ lạc quan hơn) về tương lai so với người dân ở thành phố.)
Đáp án: more optimistically
Giải thích: Do có 'than' (dấu hiệu của so sánh hơn) nên ta cần chọn dạng so sánh hơn của trạng từ dài dựa vào công thức: more + trạng từ.
2.
In India, rural areas are more (popularly/ popular) known as the ‘countryside’.
(Ở Ấn Độ, những khu vực nông thôn được biết nhiều hơn với tên miền quê.)
Đáp án: popularly
Giải thích: Cần trạng từ bổ nghĩa cho động từ 'known' ở phía sau.
3.
A village is (less densely populated/ more densely populated) than a city.
(Một ngôi làng (có mật độ dân cư thưa thớt hơn/ có dân cư dày đặc hơn) một thành phố.)
Đáp án: less densely populated
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.
4.
City people seem to react (quickly/ more quickly) to changes than country people.
(Người dân thành phố dường như phản ứng (nhanh/ nhanh hơn) với sự thay đổi so với người dân miền quê.)
Đáp án: more quickly
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.
5.
Medical help can be (less easily/ more easily) obtained in a city than in the countryside.
(Sự giúp đỡ về y tế có thể có được (ít dễ dàng hơn/ dễ dàng hơn) ở thành phố so với ở miền quê.)
Đáp án: more easily
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.
6.
A buffalo ploughs (better/ more well) than a horse.
(Một con trâu cày bừa tốt hơn một con ngựa.)
Đáp án: better
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.