Phần 3: A closer look 2
(Unit 2 - Lớp 8 - A closer look 2 trang 19-20 SGK Tiếng Anh lớp 8 sách mới - sách thí điểm)
Grammar - Comparative forms of adjectives
(Ngữ pháp - Các dạng so sánh của tính từ)

Hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 20 SGK tiếng Anh lớp 8 - sách mới

3. Finish the sentences below with a suitable comparative form of hard, early, late, fast, well and badly.
(Hoàn thành những câu bên dưới với một hình thức so sánh thích hợp của hard (vất vả, chăm chỉ), early (sớm), late (muộn), fast (nhanh), well (tốt, khỏe) và badly (tồi tệ).)
1.
Your exam score is low. I am sure you can do______________.
(Điểm kiểm tra của con thấp đấy. Mẹ chắc chắn rằng con có thể làm ______________. )
Đáp án: better
2.
We’ll be late for the fair. Can you drive______________?
(Chúng ta sẽ trễ hội chợ mất. Cậu có thể lái xe ______________?)
Đáp án: faster
3.
On Sunday, we can get up _________________than usual.
(Vào ngày Chủ nhật, chúng ta có thể dậy_________________hơn bình thường.)
Đáp án: later
4.
The farmers have to work ____________________at harvest time.
(Người nông dân phải làm việc ____________________ vào mùa gặt.)
Đáp án: harder
5.
You look tired. Are you feeling ______________than you did this morning?
(Bạn trông mệt mỏi đấy. Bạn có cảm thấy ______________hơn lúc sáng nay không?)
Đáp án: worse
6.
My mother has to get up ______________ than us to milk the cows.
(Mẹ tôi phải dậy ______________ hơn chúng tôi để vắt sữa bò.)
Đáp án: earlier