Phần 3: A closer look 2
(Unit 2 - Lớp 8 - A closer look 2 trang 19-20 SGK Tiếng Anh lớp 8 sách mới - sách thí điểm)
Grammar - Comparative forms of adjectives
(Ngữ pháp - Các dạng so sánh của tính từ)

Hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 20 SGK tiếng Anh lớp 8 - sách mới

2. Complete the sentences with suitable comparative forms of adverbs in the box.
(Hoàn thành các câu với những hình thức so sánh phù hợp của trạng từ trong khung.)
traditionally (theo truyền thống)
soundly (sâu, ngon lành)
generously (1 cách hào phóng)
slowly (chậm)
healthily (1 cách lành mạnh)
1.
Can you speak _________ ? My English is not good.
(Bạn có thể nói _________? Tiếng Anh của mình không tốt lắm. )
Đáp án: more slowly
2.
After a hard working day, we usually sleep_______________.
(Sau một ngày làm việc vất vả, chúng tôi thường ngủ ______________.)
Đáp án: more soundly
3.
Nowadays, people dress _______________, so it’s difficult to say which country they are from.
(Ngày nay người ta ăn mặc _______________,vì vậy thật khó để nói họ đến từ quốc gia nào.)
Đáp án: less traditionally
4.
It’s not always true that rich people donate_______________ than poor people.
(Không phải luôn đúng khi nói rằng người giàu quyên góp _______________ hơn người nghèo.)
Đáp án: more generously
5.
If you want to stay slim, you have to eat_______________.
(Nếu bạn muốn thon thả, bạn phải ăn uống _______________.)
Đáp án: more healthily