Phần 3: A closer look 2
(Unit 2 - Lớp 8 - A closer look 2 trang 19-20 SGK Tiếng Anh lớp 8 sách mới - sách thí điểm)
Grammar - Comparative forms of adjectives
(Ngữ pháp - Các dạng so sánh của tính từ)

Hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 19 SGK tiếng Anh lớp 8 - sách mới

1. Complete the passage below with a suitable comparative form of the adjectives provided.
(Hoàn thành đoạn văn bên dưới với 1 hình thức so sánh phù hợp của tính từ được cho.)
Sometimes I hear adults around me say that it is (0. good) ....better.... for children to grow up in the city than in the countryside.
(Thỉnh thoảng tôi nghe những người lớn quanh tôi nói rằng tốt hơn là để trẻ lớn lên ở thành phố hơn là ở miền quê.)
They say that the city offers a child more opportunities for (1. high) ___________education, and (2. easy)_____________access to (3. good) _______________ facilities.
(Họ nói rằng thành phố đem đến cho một đứa trẻ nhiều cơ hội về giáo dục (1. cao)___________ và tiếp cận (2. dễ dàng)_____________ đến những cơ sở vật chất (3. tốt)___________.)
Life there is (4. exciting) ____________ and (5. convenient)____________.
(Cuộc sống ở đó (4. thú vị)____________ và (5. tiện lợi)____________.)
They may be right, but there’s one thing they might not know.
(Có thể họ đúng, nhưng có một điều mà họ có lẽ không biết.)
I feel (6. happy) ________ here than in a crowded and noisy city.
(Tôi cảm thấy (6. hạnh phúc, vui vẻ) ________ khi ở đây hơn là ở một thành phố ồn ào và đông đúc.)
Country folk are (7. friendly) _________ than city folk. I know every boy in my village.
(Người dân ở miền quê (7. thân thiện)_________ hơn người dân ở thành phố. Tôi biết mọi cậu con trai trong làng tôi.)
Life here is not as (8. fast) ______________as that in the city and I feel (9. safe) ______________.
(Cuộc sống ở đây không (8. nhanh)______________ như ở trên thành phố và tôi cảm thấy (9. an toàn) ______________ )
Perhaps the (10. good) _______________ place to grow up is the place where you feel at home.
(Có lẽ nơi (10. tốt)_______________ để lớn lên là nơi mà bạn cảm thấy như ở nhà.)
Đáp án:
1. higher
2. easier
3. better
4. more exciting
5. more convenient
6. happier
7. more friendly/friendlier
8. fast
9. safer
10. best
Giải thích:
1. Do 'high' là tính từ so sánh ngắn nên theo công thức: tính từ + đuôi 'er', ta được: higher (cao hơn), cụm từ 'higher education' (Giáo dục bậc cao hơn/ Giáo dục đại học).
2. Tính từ cần cho ở dạng so sánh hơn, chia tiếp nối như 'more opportunities'. Do 'easy' là tính từ ngắn nên theo công thức: tính từ + đuôi 'er' là: 'easier' (dễ hơn).
3. Tính từ cần cho ở dạng so sánh hơn, chia tiếp nối như 'more opportunities'. 'better' (tốt hơn) là dạng so sánh đặc biệt của tính từ 'good'.
4. Câu này vẫn tiếp tục đưa ra các đặc điểm nổi trội hơn của thành thị so với nông thôn nên ta dùng dạng so sánh hơn. 'exciting' là tính từ so sánh dài nên theo công thức 'more' + tính từ''more exciting' (thú vị hơn).
5. 'convenient' là tính từ dài nên dạng so sánh hơn là 'more convenient' (tiện lợi hơn)
6. Nhận thấy có 'than' nên cần để tính từ ở dạng so sánh hơn. Đối với tính từ tận cùng là -y, dù có 2 âm tiết vẫn được coi là tính từ ngắn và phải đổi -y thành -ier, do đó happy thành happier (hạnh phúc hơn).
7. Nhận thấy có 'than' nên cần để tính từ ở dạng so sánh hơn. Dạng so sánh hơn của friendly có thể là 'friendlier' hoặc 'more friendly'.
8. 'fast' giữ nguyên, do cấu trúc so sánh bằng: 'as + adj + as'
9. Do 'safe' là tính từ so sánh ngắn nên theo công thức dạng so sánh hơn của tính từ ngắn là: tính từ + đuôi 'er'.
10. Đằng trước danh từ có mạo từ 'the' nên phải dùng dạng so sánh bậc nhất của good là 'best'.