Phần 2: A closer look 1
(Unit 2 - Lớp 8 - A closer look 1 - trang 18-19 SGK Tiếng Anh lớp 8 sách mới - sách thí điểm)
Pronunciation clusters:/bl/ and /cl/
(Phát âm cụm /bl/ và /cl/)

Hướng dẫn giải Bài tập 7 trang 19 SGK tiếng Anh lớp 8 - sách mới

7. Listen to the sentences and repeat.
(Nghe các câu sau và nhắc lại.)
1.
The wind is blowing so hard. (Gió đang thổi rất mạnh.)
2.
These people have climbed to the top of the mountain. (Những người này đã leo đến đỉnh núi.)
3.
The tree is in full bloom. (Cây nở đầy hoa.)
4.
Look at the clear blue sky. (Hãy nhìn bầu trời xanh trong kìa.)
5.
Blind people can read with Braille. (Người mù có thể đọc được với chữ nổi Braille.)