Phần 2: A closer look 1
(Unit 2 - Lớp 8 - A closer look 1 - trang 18-19 SGK Tiếng Anh lớp 8 sách mới - sách thí điểm)
Pronunciation clusters:/bl/ and /cl/
(Phát âm cụm /bl/ và /cl/)

Hướng dẫn giải Bài tập 6 trang 19 SGK tiếng Anh lớp 8 - sách mới

6. Listen and circle the words you hear.
(Nghe và khoanh tròn những từ bạn nghe được.)
1.blame (khiển trách)claim (cho là, tự cho là)
2.class (lớp học)blast (vụ nổ)
3.clue (đầu mối, manh mối)blue (màu xanh da trời)
4.clock (cái đồng hồ)block (phong tỏa, chắn)
5.blow (thổi)close (đóng)
Đáp án:
1. blame
2. blast
3. blue
4. clock
5. close