Phần 2: A closer look 1
(Unit 2 - Lớp 8 - A closer look 1 - trang 18-19 SGK Tiếng Anh lớp 8 sách mới - sách thí điểm)
Vocabulary
(Từ vựng)

Hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 18 SGK tiếng Anh lớp 8 - sách mới

3. Match the nouns/ noun phrases in the box with each verb.
(Nối những danh từ/ cụm danh từ trong khung với mỗi động từ.)
Đáp án:
Động từDanh từ đi kèm
ride (cưỡi)a horse (ngựa), a camel (lạc đà)
put up (dựng lên)a tent (lều), a pole (cột)
collect (thu thập, lấy)hay (cỏ khô), water (nước)
herd (chăn dắt)the buffaloes (trâu), the cattle (gia súc)
pick (hái) wild flowers (hoa dại), apples (táo)