Phần 2: A closer look 1
(Unit 2 - Lớp 8 - A closer look 1 - trang 18-19 SGK Tiếng Anh lớp 8 sách mới - sách thí điểm)
Vocabulary
(Từ vựng)

Hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 18 SGK tiếng Anh lớp 8 - sách mới

2. Put the words in 1 into the appropriate category. Some words can be used in more than one category.
(Xếp các từ trong bài 1 vào đúng mục. Một số từ có thể dùng được ở nhiều mục)
To describe... (Để miêu tả)Words (Các từ)
people (con người)friendly (thân thiện), hard (chăm chỉ), brave (can đảm), boring (buồn chán), nomadic (thuộc về du mục)
life (cuộc sống)slow (chậm), boring (buồn chán), inconvenient (bất tiện), peaceful (yên bình), nomadic (thuộc về du mục), colorful (đầy màu sắc)
scenery (phong cảnh) colourful (đầy màu sắc), vast(rộng lớn), peaceful (yên bình)