Phần 1: Getting started
(Unit 2 - Lớp 8 - Getting started - trang 16-17 SGK Tiếng Anh lớp 8 sách mới - sách thí điểm)
It's harvest time
(Đến thời gian thu hoạch rồi)

Hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 17 SGK tiếng Anh lớp 8 - sách mới

4. GAME: COUNTRYSIDE CHARADES
(TRÒ CHƠI: ĐỐ CHỮ VỀ MIỀN QUÊ)
Play charades in two teams using the class list of countryside activities from 3.
(Chơi trò đố chữ, chia lớp theo 2 đội và sử dụng các hoạt động ở vùng quê trong bài 3.)
The teacher whispers an activity to one person from Team 1. This person mimes the activity for their team to guess.
(Giáo viên thì thầm tên một hoạt động cho một người trong đội 1. Người này dùng điệu bộ diễn tả hoạt động cho đội của họ đoán.)
If their team guesses incorrectly, Team 2 can try.
(Nếu đội của họ đoán sai, đội 2 có thể thử.)
The teams take turns until all the activities have been mimed.
(Các đội luân phiên cho đến khi tất cả các hoạt động này đều được thực hiện.)
The team with the most points wins.
(Đội nào nhiều điểm nhất sẽ thắng.)