Phần 1: Getting started
(Unit 2 - Lớp 8 - Getting started - trang 16-17 SGK Tiếng Anh lớp 8 sách mới - sách thí điểm)
It's harvest time
(Đến thời gian thu hoạch rồi)

Hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 17 SGK tiếng Anh lớp 8 - sách mới

2. Match the activities with the pictures.
(Nối hoạt động với tranh.)
1.
flying a kite (thả diều)
Đáp án: 1 - e
2.
hearding buffaloes (chăn trâu)
Đáp án: 2 - f
3.
riding a horse (cưỡi ngựa)
Đáp án: 3 - a
4.
collecting water (lấy nước)
Đáp án: 4 - c
5.
drying the rice (phơi lúa)
Đáp án: 5 - d
6.
loading the rice (chất lúa )
Đáp án: 6 - b