Phần 4: Communication & Culture
(Unit 2 - Lớp 11 - Communication and Culture - trang 26-27 SGK Tiếng Anh lớp 11 sách mới - sách thí điểm)
Culture
(Văn hóa)
Hướng dẫn giải UNIT 2 LỚP 11 CULTURE - sách mới
1. Read the text about dating around the world, and complete the information in the table below.
(Đọc đoạn văn nói về việc hẹn hò trên thế giới rồi điền thông tin cần thiết vào bảng dưới đây.)
Having a relationship with someone is important to people around the world; however, dating is different from culture to culture.
(Có mối quan hệ với ai đó là quan trọng đối với mọi người trên thế giới; tuy nhiên, hẹn hò khác nhau ở các nền văn hóa.)
Here are some examples.
(Dưới đây là một số ví dụ.)
Group dating is popular among young people in Europe and Australia.
(Hẹn hò nhóm là phổ biến trong số những người trẻ tuổi ở châu Âu và Úc.)
Groups as large as 30 people take part in events, such as going camping or having a party.
(Các nhóm lớn có tới 30 người tham gia các sự kiện, chẳng hạn như cắm trại hoặc tổ chức tiệc.)
This is seen as a safe way to spend time together, and to help to ease tension because people feel more comfortable in the company of friends before deciding whether to go on a one-to-one date.
(Đây được coi là cách an toàn để dành thời gian cùng nhau, và để giúp giảm bớt sự căng thẳng vì mọi người cảm thấy thoải mái hơn trong nhóm bạn bè trước khi quyết định hẹn hò riêng lẻ.)
In Singapore, since many young people stay single, the government has tried its best to encourage dating.
(Tại Singapore, vì nhiều thanh niên sống độc thân, chính phủ đã cố gắng hết sức để khuyến khích hẹn hò.)
Dating services are offered to single people.
(Dịch vụ hẹn hò được cung cấp cho người độc thân.)
One of them is speed dating, in which singles will spend a few minutes talking to one person before moving on to meet the next one.
(Một trong số chúng là hẹn hò cấp tốc, trong đó người độc thân sẽ dành một vài phút để trò chuyện với một người trước khi tiếp tục gặp người tiếp theo.)
Online dating is a common way of matchmaking in the United States.
(Hẹn hò trực tuyến là một cách phổ biến để ghép đôi ở Hoa Kỳ.)
Internet companies are now offering a service called 'online dating assistant' to help busy people to find a partner.
(Các công ty Internet đang cung cấp một dịch vụ gọi là 'trợ lý hẹn hò trực tuyến' để giúp những người bận rộn tìm một đối tượng.)
An assistant helps customers to build their profiles, selects poyential matches, and then sends several emails to the possible matches until the two people agree to meet face to face.
(Một trợ lý giúp khách hàng xây dựng hồ sơ thông tin của họ, lựa chọn các cặp đối tượng tiềm năng, và sau đó gửi một số email đến các cặp đôi có khả năng cho đến khi hai người đồng ý gặp nhau trực tiếp.)
Kind of dating (loại hình hẹn hò)Where (nơi diễn ra)
a. Online dating (Hẹn hò qua mạng)US (Mỹ)
b. Speed dating (hẹn hò cấp tốc)Singapore
c. Group dating (Hẹn hò theo nhóm)Europe and Australia (Châu Âu và Úc)
2. Read the text again. Decide whether the following statements are true (T), false (F), or not given (NG). Tick (✓) the correct boxes.
(Đọc lại đoạn văn rồi trả lời xem những lời phát biểu dưới đây là đúng (T), sai (F), hay không có thông tin (NG), sau đó đánh dấu (✓) vào ô đúng.)
1.
Group dating helps people feel more at ease.
(Hẹn hò nhóm giúp mọi người cảm thấy thoải mái hơn.)
Đáp án: T
Giải thích: Groups as large as 30 people take part in events, such as going camping or having a party. This is seen as a safe way to spend time together, and to help to ease tension because people feel more comfortable in the company of friends before deciding whether to go on a one-to-one date.
2.
Australian people don't like one-to-one dating.
(Người Úc không thích hẹn hò từng người một.)
Đáp án: F
Giải thích: They feel more comfortable in the company of friends before deciding whether to go on a one-to-one date.
3.
The Singaporean government encourages young people to take part in dating events.
(Chính phủ Singapore khuyến khích thanh niên tham gia vào các sự kiện hẹn hò.)
Đáp án: T
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.
4.
One-to-one dating is not popular in Singapore.
(Việc hẹn hò riêng lẻ không phổ biến ở Singapore.)
Đáp án: NG
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.
5.
Online dating is popular in the United States because it does not cost too much money.
(Hẹn hò trực tuyến là phổ biến ở Hoa Kỳ bởi vì nó không tốn quá nhiều tiền.)
Đáp án: NG
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.
6.
People using the 'online dating assistant' service need to communicate by email before meeting face to face.
(Những người sử dụng dịch vụ 'trợ lý hẹn hò trực tuyến' cần liên lạc qua email trước khi gặp mặt trực tiếp.)
Đáp án: F
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.
3. Discuss with a partner. Are group dating, speed dating, and online dating popular in Viet Nam? Why or why not?
(Thảo luận với bạn bên cạnh. Hẹn hò nhóm, hẹn hò tốc độ và hẹn hò trực tuyến có phổ biến ở Việt Nam không? Tại sao có, tại sao không?)
Gợi ý câu trả lời:
Group dating is very popular in Viet Nam, especially among young people. Speed dating is not popular as there are no companies that provide that kind of service. Online dating services can be found on the internet, but they are not very popular as many people think online dating is not safe.
(Việc hẹn hò nhóm là rất phổ biến ở việt nam, đặc biệt là những người trẻ tuổi. Việc hẹn hò tốc độ không được phổ biến vì không có công ty cung cấp dịch vụ đó. Các dịch vụ hẹn hò trực tuyến có thể được tìm thấy trên internet, nhưng chúng không được phổ biến vì nhiều người nghĩ hẹn hò trực tuyến không an toàn.)
Để tra nghĩa một từ, bạn hãy click chuột hai lần vào từ đó.
Tổng đài hỗ trợ trực tuyến
Tel: 024 73 080 123 (8h30-21h)
Mời các bạn click vào đây để tham gia thi đấu tiếng Anh trực tiếp - và click vào đây để tham gia luyện nói qua video chat - 2 tính năng đầy hứng thú và kịch tính mới ra mắt của Tiếng Anh 123.

Giúp bạn giải bài tập các môn

  Video Chat www.abckid.vn Tải tài liệu Tiếng Anh hay miễn phí
  Tổng số thành viên: 3.197.607
  Thành viên mới nhất:
  kaspersky2k78e25
  Đang trực tuyến: 396
  Đóng