Phần 3: Skills
(Unit 2 - Lớp 11 - Skills - trang 22-25 SGK Tiếng Anh lớp 11 sách mới - sách thí điểm)
Listening - Teenage relationships
(Nghe hiểu - Những mối quan hệ ở tuổi thanh thiếu niên)
Hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 24 SGK tiếng Anh lớp 11 - Listening - sách mới
2. Listen to the talk show with host Vicky Holmes and guest speaker Dr Dawson. Choose the best answer to complete each statement.
(Hãy lắng nghe cuộc nói chuyện trực tuyến do Vicky Holmes chủ tọa và vị khách mời Tiến sĩ Dawson. Chọn câu trả lời đúng nhất để hoàn thành mỗi câu dưới đây.)
1.
From ........years of age, many teenagers spend a lot of time thinking or talking about being in a relationship.
(Từ........tuổi, nhiều thanh thiếu niên đã dành nhiều thời gian để suy nghĩ hoặc nói về việc hẹn hò.)
A. 10 to 12 ( 10 đến 12 )
B. 13 to 14 ( 13 đến 14 )
C.15 to 19 ( 15 đến 19 )
Đáp án: C
2.
Young people may feel more ....... to talk about their relationships in the future if they openly discuss feelings and friendships with their parents.
(Những người trẻ tuổi có thể cảm thấy ....... hơn khi nói về những mối quan hệ của họ trong tương lai nếu họ công khai thảo luận tình cảm và tình bạn với cha mẹ của họ.)
A. enthusiastic (nhiệt tình)
B. confident (tự tin)
C. upset (buồn)
Đáp án: B
3.
Most parents are willing to.........
(Hầu hết các bậc phụ huynh sẵn sàng.......)
A. talk to a psychologist.
(nói chuyện với một nhà tâm lý học)
B. talk about romantic relationships.
(nói về mối quan hệ lãng mạn)
C. lend a sympathetic ear to their children.
(lắng nghe cảm thông với con cái của họ)
Đáp án: C
4.
Dr Dawson's last advice to teenagers is that they should ........
(Lời khuyên cuối cùng của tiến sĩ Dawson dành cho thanh thiếu niên là họ nên.......)
A. respect their parents' views
(tôn trọng quan điểm của cha mẹ mình)
B. be friends with their parents
(làm bạn với bố mẹ)
C. not get too anxious about break-ups
(không quá lo lắng về việc chia tay)
Đáp án: A
Audio script
(Lời băng)
Vicky:
Welcome to our talk show with guest speaker Dr Dawson, a psychologist, who will be talking about how teenagers and their parents deal with problems.
(Chào mừng đến với buổi trò chuyện của chúng tôi với diễn giả khách mời tiến sĩ Dawson, nhà tâm lý học sẽ nói về cách mà thanh thiếu niên và ba mẹ họ giải quyết vấn đề.)
Dr Dawson, most parents are worried about their children getting involved in romantic relationships. What's your opinion on this?
(Thưa tiến sĩ Dawson, hầu hết ba mẹ đều lo lắng về việc con cái họ tham gia vào mối quan hệ lãng mạn. Quan điểm của ngài về vấn đề này thế nào ạ?)
Dawson:
From 15 to 19 years of age, many teenagers spend a lot of time thinking or talking about being in a relationship.
(Từ 15 đến 19 tuổi, nhiều thanh thiếu niên sẽ dành ra nhiều thời gian để suy nghĩ và nói về việc hẹn hò.)
Vicky:
So do you mean this is part of the teen normal growth and development?
(Vậy ý của ngài đây là một phần trong sự phát triển và trưởng thành thông thường của thanh thiếu niên?)
Dawson:
Yes, young people learn how to form safe and healthy relationships with friends, parents, teachers and romantic partners.
(Vâng, các bạn trẻ học cách hình thành các mối quan hệ lành mạnh với bạn bè, ba mẹ, giáo viên và đối tượng hẹn hò.)
This can prepare them for adult life. So parents should not oppose their relationships.
(Việc này có thể giúp họ chuẩn bị cho cuộc sống khi trưởng thành. Vì thế các bậc phụ huynh không nên phản đối các mối quan hệ của các em.)
Vicky:
I suppose many parents will feel surprised to hear this. What's your advice for the teenagers then?
(Tôi nghĩ rằng nhiều bậc phụ huynh sẽ cảm thấy ngạc nhiên khi nghe chia sẻ này. Vậy lời khuyên của ngài dành cho thanh thiếu niên là gì?)
Dawson:
Well, they should not be afraid to talk to their parents about their feelings and friendships.
(Ừm, họ không nên ngại việc nói chuyện với ba mẹ về cảm xúc và tình bạn của bản thân.)
This can help them feel confident to discuss their relationships in the future.
(Việc này có thể giúp họ cảm thấy tự tin khi thảo luận các mối quan hệ của bản thân trong tương lai.)
Vicky:
So you mean teenagers should listen to their parents and ask them to listen to what they are saying?
(Vậy ý ngài là thanh thiếu niên nên lắng nghe bố mẹ mình và đề nghị bố mẹ lắng nghe những gì họ nói?)
Dawson:
Exactly. Most parents are always willing to lend an ear to what their children are saying.
(Chính xác. Hầu hết ba mẹ luôn sẵn sàng lắng nghe và cảm thông với những gì con cái họ chia sẻ.)
This is even more important when young people suffer break-ups or broken hearts. They need a shoulder to cry on and a sympathetic ear.
(Việc này thậm chí còn quan trọng hơn khi các bạn trẻ trải qua thời kỳ chia tay hoặc đau khổ về tình cảm. Họ cần một bờ vai để dựa vào khóc và một người lắng nghe cảm thông.)
Vicky:
Thank you, Dr Dawson, for your very helpful advice to teenagers and their parents. Do you have any last words for them?
(Cảm ơn ngài, tiến sĩ Dawson về những lời khuyên rất hữu ích dành cho thanh thiếu niên và ba mẹ họ. Ngài có lời cuối nào dành cho họ không ạ?)
Dawson:
Parents shouldn't get very anxious when their teenage children are in a relationship. Saying strongly 'no' will make teenagers stop speaking about their feelings. Teenagers should also listen to their parents' views and be respectful.
(Phụ huynh không nên lo lắng thái quá khi con cái ở tuổi thanh thiếu niên đang trong giai đoạn hẹn hò. Kịch liệt nói 'không' sẽ khiến cho các em dừng nói về cảm xúc của bản thân. Các em cũng nên lắng nghe quan điểm ba mẹ mình và tôn trọng họ.)
Để tra nghĩa một từ, bạn hãy click chuột hai lần vào từ đó.
Tổng đài hỗ trợ trực tuyến
Tel: 024 73 080 123 (8h30-21h)
Mời các bạn click vào đây để tham gia thi đấu tiếng Anh trực tiếp - và click vào đây để tham gia luyện nói qua video chat - 2 tính năng đầy hứng thú và kịch tính mới ra mắt của Tiếng Anh 123.

Giúp bạn giải bài tập các môn

  Video Chat www.abckid.vn Tải tài liệu Tiếng Anh hay miễn phí
  Tổng số thành viên: 3.197.607
  Thành viên mới nhất:
  kaspersky2k78e25
  Đang trực tuyến: 454
  Đóng