Phần 3: Skills
(Unit 2 - Lớp 11 - Skills - trang 22-25 SGK Tiếng Anh lớp 11 sách mới - sách thí điểm)
Speaking - Seeking advice
(Nói- Tìm kiếm lời khuyên.)
Hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 23 SGK tiếng Anh lớp 11 - Speaking - sách mới
5. Work with a partner. Talk about a problem that you have had at school or at home.
(Làm việc với bạn bên cạnh, nói về một vấn đề ở trường hay ở nhà mà em đã gặp phải.)
1.
What was the problem?
(Vấn đề đó là gì?)
2.
How did you deal with it?
(Em giải quyết vấn đề đó ra sao?)
3.
Who did you ask for help?
(Em đã nhờ ai giúp đỡ?)
4.
What advice did they give you?
(Họ đã cho em lời khuyên nào?)
Some of us enjoy school, some of us find it tougher. I am sure that everyone worries about things that happen at school from time to time.
(Một số người trong chúng ta thích trường học, một số người trong chúng ta thấy nó khó khăn hơn. Tôi chắc chắn rằng tất cả mọi người đều lo lắng về những điều xảy ra ở trường theo thời gian.)
Just like everyone, I also suffered from the pressure and stress of learning. I was not good at English.
(Cũng giống như tất cả mọi người, tôi cũng bị áp lực và căng thẳng trong học tập. Tôi không giỏi tiếng Anh.)
I couldn’t do English homework and speak English well, so I always got poor grades. My parents were disappointed in me.
(Tôi không thể làm bài tập tiếng Anh và nói tiếng Anh tốt, vì vậy tôi luôn bị điểm kém. Cha mẹ tôi đã thất vọng về tôi.)
I felt so sad and had negative thinking about myself. Sometimes, I felt stressed and less motivated to learn.
(Tôi cảm thấy rất buồn và có suy nghĩ tiêu cực về bản thân mình. Đôi khi, tôi cảm thấy căng thẳng và không có động lực để học tập.)
I didn’t want to be so anymore. I asked my best friend, Jack for help.
(Tôi không muốn như vậy nữa.Tôi đã tìm đến sự giúp đỡ từ người bạn thân nhất của tôi, Jack.)
He gave me some useful advice. He advised me to study harder and do all the homework.
(Anh ấy đã cho tôi một số lời khuyên rất hữu ích. Anh ấy khuyên tôi học tập chăm chỉ hơn và làm tất cả các bài tập về nhà.)
In English class, I should pay attention to what the teacher said and remember its content, then practice. I could ask him if I wanted.
(Trong lớp học tiếng Anh, tôi phải chú ý vào những gì mà giáo viên nói và nhớ nội dung, sau đó thực hành. Tôi có thể hỏi anh ấy nếu tôi muốn.)
He was ready to help me. He also said that when I had a problem, I could ask my teachers for help.
(Anh ấy sẵn sàng giúp tôi. Anh ấy cũng nói rằng khi tôi gặp vấn đề, tôi có thể nhờ giáo viên giúp đỡ.)
Maybe I could find a tutor to teach me at home or go to an English center. I thought his advice was great.
(Tôi có thể tìm một gia sư để dạy tôi ở nhà hoặc đi học tại một trung tâm tiếng Anh. Tôi nghĩ lời khuyên của anh ấy thật tuyệt vời.)
I tried to study harder and joined an English center. I rewrote and remembered new words and grammar whenever I had free time.
(Tôi đã cố gắng học tập chăm chỉ hơn và tham gia một trung tâm tiếng Anh. Tôi viết lại và ghi nhớ những từ mới và ngữ pháp bất cứ khi nào tôi rảnh.)
I practiced speaking English with my friends regularly. I found out good ways to learn English and I did it.
(Tôi thường xuyên luyện nói tiếng Anh với bạn bè. Tôi đã tìm ra cách tốt để học tiếng Anh và tôi đã làm được.)
Now, I can speak English well. I can do English exercises, from simple to difficult ones.
(Bây giờ, tôi có thể nói tiếng Anh tốt. Tôi có thể làm được các bài tập tiếng Anh từ đơn giản đến phức tạp.)
I usually get high marks. I feel happy and more confident.
(Tôi thường xuyên đạt điểm cao. Tôi cảm thấy hạnh phúc và tự tin hơn nhiều.)
Để tra nghĩa một từ, bạn hãy click chuột hai lần vào từ đó.
Tổng đài hỗ trợ trực tuyến
Tel: 024 73 080 123 (8h30-21h)
Mời các bạn click vào đây để tham gia thi đấu tiếng Anh trực tiếp - và click vào đây để tham gia luyện nói qua video chat - 2 tính năng đầy hứng thú và kịch tính mới ra mắt của Tiếng Anh 123.

Giúp bạn giải bài tập các môn

  Video Chat www.abckid.vn Tải tài liệu Tiếng Anh hay miễn phí
  Tổng số thành viên: 3.197.607
  Thành viên mới nhất:
  kaspersky2k78e25
  Đang trực tuyến: 396
  Đóng