Phần 3: Skills
(Unit 2 - Lớp 11 - Skills - trang 22-25 SGK Tiếng Anh lớp 11 sách mới - sách thí điểm)
Speaking - Seeking advice
(Nói - Tìm kiếm lời khuyên)
Hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 23 SGK tiếng Anh lớp 11 - Speaking - sách mới
1.Choose sentences a-f to complete the conversation between two classmates.
(Hãy chọn các câu từ a đến f để hoàn thành hội thoại giữa hai bạn cùng lớp.)
a. But I have an idea. (Nhưng tớ có ý này.)
b. What's the problem? (Có vấn đề gì thế?)
c. Thanks for your advice. (Cảm ơn lời khuyên của bạn nhé.)
d. My parents said no. (Bố mẹ tôi không đồng ý.)
e. So did your parents give you permission? (Thế cha mẹ bạn có cho phép bạn không?)
f. What should I do? (Tôi phải làm gì đây?)
Van:
Hi, Chi. You look sad. (1).... .
(Chào Chi. Trông bạn buồn thế. (1)........)
Chi:
You know, Van, we were chosen to take part in the English Public Speaking Contest in Da Nang next month...
(Bạn biết đó, Vân, chúng mình được chọn tham gia vào cuộc thi nói tiếng Anh trước đám đông ở Đà Nẵng vào tháng tới...)
Van:
Yes. Only two students from each class were selected and we need to get our parents' permission.
(Ừ. Chỉ có hai học sinh trong mỗi lớp được chọn và chúng mình cần xin phép cha mẹ đã.)
Chi:
(2).....
((2).....)
Van:
Yes, they did. They felt proud that I was selected. How about yours?
(Có, họ có cho phép tớ. Họ cảm thấy tự hào vì tớ được chọn. Thế còn bố mẹ bạn?)
Chi:
(3) ....... They said Da Nang is too far away, and I'll miss the TOEFL test already arranged for next month. But I really want to go.
((3)....... Họ nói Đà Nẵng cách quá đây quá xa, và tớ sẽ bị lỡ kì thi TOEFL có lịch vào tháng tới. Nhưng tớ thực sự muốn tham gia.)
Van:
I understand. It's the chance of a lifetime. (4) .... .
(Tớ hiểu. Đó là cơ hội trong đời ... (4).........)
You can take the test another time. Did you tell your parents about that?
(Bạn có thể thi vào một dịp khác. Bạn đã nói với bố mẹ bạn về điều này chưa?)
Chi:
I did. The real problem is that I've never been away from home, and they are worried. (5)..... .
(Tớ nói rồi. Vấn đề thực sự là tớ chưa bao giờ đi xa nhà trước kia, do vậy họ lo lắng. (5)......)
Van:
Let's talk to our teacher. I think she can persuade your parents.
(Hãy nói chuyện với cô giáo của chúng mình. Tớ nghĩ cô ấy có thể thuyết phục cha mẹ bạn.)
Chi:
Good idea. (6)......
(Ý hay đó. (6)......)
Đáp án:
1- b
2-e
3-d
4-a
5-f
6-c
Để tra nghĩa một từ, bạn hãy click chuột hai lần vào từ đó.
Tổng đài hỗ trợ trực tuyến
Tel: 024 73 080 123 (8h30-21h)
Mời các bạn click vào đây để tham gia thi đấu tiếng Anh trực tiếp - và click vào đây để tham gia luyện nói qua video chat - 2 tính năng đầy hứng thú và kịch tính mới ra mắt của Tiếng Anh 123.

Giúp bạn giải bài tập các môn

  Video Chat www.abckid.vn Tải tài liệu Tiếng Anh hay miễn phí
  Tổng số thành viên: 3.197.607
  Thành viên mới nhất:
  SandraCow
  Đang trực tuyến: 326

  Chúc mừng 5 thành viên

  VIP mới nhất:

  Đóng