Phần 3: Skills
(Unit 2 - Lớp 11 - Skills - trang 22-25 SGK Tiếng Anh lớp 11 sách mới - sách thí điểm)
Reading- Please help me!
(Đọc hiểu- Làm ơn giúp tôi!)
Hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 23 SGK tiếng Anh lớp 11 - Reading - sách mới
5. If you were the counsellor in charge of the advice column, what would you advise Ha and Nam to do? Discuss with a partner.
(Nếu em là tư vấn viên chuyên mục cho lời khuyên em sẽ khuyên Hà và Nam làm gì? Thảo luận với bạn bên cạnh)
As far as we know, Van Ha’s problem is that her friend betrayed her trust and Quang Nam’s is that he doesn’t have friends.
(Theo như chúng ta đã biết, vấn đề của Vân Hà là bạn của cô đã phản bội lòng tin của cô và vấn đề của Quảng Nam là anh không có bạn bè.)
As for Ha’s problem, if I were the counsellor, I would analyze and give Ha some advice as follows: Although Hoa broke her promise and she told their teacher about that problem, maybe Hoa was really afraid that she’d drop out of school and do some dangerous things.
(Với vấn đề của Hà, nếu tôi là cố vấn, tôi sẽ phân tích và đưa cho Hà một số lời khuyên như sau: Mặc dù Hoa đã phá vỡ lời hứa của mình và cô ấy đã nói với giáo viên của họ về vấn đề đó, nhưng có lẽ Hoa đã thực sự sợ rằng Hà sẽ bỏ học và làm một số điều nguy hiểm.)
She did it because she wanted to help Ha, she didn’t know other ways to deal with that problem.
(Cô ấy đã làm điều đó vì cô ấy muốn giúp Hà, cô ấy không biết cách nào khác để giải quyết vấn đề đó.)
Teachers have more experience and knowledge so they can help Ha.
(Giáo viên có nhiều kinh nghiệm và hiểu biết hơn vì vậy họ có thể giúp Hà.)
I think Ha should think more openly and try to reconcile with Hoa. The two people should be good friends again.
(Tôi nghĩ Hà nên suy nghĩ cởi mở hơn và cố gắng hòa giải với Hoa. Hai người nên lại là bạn tốt.)
As for Nam’s problem, I think Nam shouldn’t worry too much. Everyone has different qualities that make them attractive to other people.
(Với vấn đề của Nam, tôi nghĩ Nam không nên lo lắng quá nhiều. Mọi người đều có những phẩm chất khác nhau để khiến người khác chú ý.)
A person’s true value doesn’t lie in his appearance, but in his achievements and contributions to the community.
(Giá trị đích thực của một người không nằm trong ngoại hình của ai đó, mà là ở trong những thành tựu và đóng góp của người đó với cộng đồng.)
Nam should have positive thinkings about himself. He should focus on his studies, become an excellent student, then girls may notice him.
(Nam nên có suy nghĩ tích cực về bản thân mình. Anh ấy nên tập trung vào việc học tập, trở thành một học sinh xuất sắc, rồi các bạn nữ có thể sẽ chú ý đến anh.)
Meanwhile, he should try building up friendships, and learn how to start a friendly conversation with his classmates.
(Hơn nữa, anh ấy nên cố gắng xây dựng tình bạn, và học cách bắt đầu một cuộc trò chuyện thân thiện với các bạn cùng lớp của mình.)
Để tra nghĩa một từ, bạn hãy click chuột hai lần vào từ đó.
Tổng đài hỗ trợ trực tuyến
Tel: 024 73 080 123 (8h30-21h)
Mời các bạn click vào đây để tham gia thi đấu tiếng Anh trực tiếp - và click vào đây để tham gia luyện nói qua video chat - 2 tính năng đầy hứng thú và kịch tính mới ra mắt của Tiếng Anh 123.

Giúp bạn giải bài tập các môn

  Video Chat www.abckid.vn Tải tài liệu Tiếng Anh hay miễn phí
  Tổng số thành viên: 3.197.607
  Thành viên mới nhất:
  kaspersky2k78e25
  Đang trực tuyến: 396
  Đóng