Phần 3: Skills
(Unit 2 - Lớp 11 - Skills - trang 22-25 SGK Tiếng Anh lớp 11 sách mới - sách thí điểm)
Listening - Teenage Relationships
(Nghe hiểu - Những mối quan hệ ở tuổi thanh thiếu niên)
Hướng dẫn giải UNIT 2 LỚP 11 SKILLS - LISTENING - sách mới
1. If you have a boyfriend or a girlfriend, will you tell your parents about it? Why or why not?
(Nếu em có bạn trai hoặc bạn gái em có nói cho bố mẹ em biết không? Tại sao?)
Yes. Because my parents are sympathetic. They can give me some advice.
(Có. Vì bố mẹ tôi rất thông cảm. Họ có thể cho tôi vài lời khuyên.)
No. Because my parents are so strict and they don't want me to get involved in any romantic relationship.
(Không. Bởi vì bố mẹ tôi rất nghiêm khắc và họ không muốn tôi tham gia vào bất kỳ mối quan hệ lãng mạn nào.)
2. Listen to the talk show with host Vicky Holmes and guest speaker Dr Dawson. Choose the best answer to complete each statement.
(Hãy lắng nghe cuộc nói chuyện trực tuyến do Vicky Holmes chủ tọa và vị khách mời Tiến sĩ Dawson. Chọn câu trả lời đúng nhất để hoàn thành mỗi câu dưới đây.)
1.
From ........years of age, many teenagers spend a lot of time thinking or talking about being in a relationship.
(Từ........tuổi, nhiều thanh thiếu niên đã dành nhiều thời gian để suy nghĩ hoặc nói về việc hẹn hò.)
A. 10 to 12 ( 10 đến 12 )
B. 13 to 14 ( 13 đến 14 )
C.15 to 19 ( 15 đến 19 )
Đáp án: C
2.
Young people may feel more ....... to talk about their relationships in the future if they openly discuss feelings and friendships with their parents.
(Những người trẻ tuổi có thể cảm thấy ....... hơn khi nói về những mối quan hệ của họ trong tương lai nếu họ công khai thảo luận tình cảm và tình bạn với cha mẹ của họ.)
A. enthusiastic (nhiệt tình)
B. confident (tự tin)
C. upset (buồn)
Đáp án: B
3.
Most parents are willing to.........
(Hầu hết các bậc phụ huynh sẵn sàng.......)
A. talk to a psychologist.
(nói chuyện với một nhà tâm lý học)
B. talk about romantic relationships.
(nói về mối quan hệ lãng mạn)
C. lend a sympathetic ear to their children.
(lắng nghe cảm thông với con cái của họ)
Đáp án: C
4.
Dr Dawson's last advice to teenagers is that they should ........
(Lời khuyên cuối cùng của tiến sĩ Dawson dành cho thanh thiếu niên là họ nên.......)
A. respect their parents' views
(tôn trọng quan điểm của cha mẹ mình)
B. be friends with their parents
(làm bạn với bố mẹ)
C. not get too anxious about break-ups
(không quá lo lắng về việc chia tay)
Đáp án: A
Audio script
(Lời băng)
Vicky:
Welcome to our talk show with guest speaker Dr Dawson, a psychologist, who will be talking about how teenagers and their parents deal with problems.
(Chào mừng đến với buổi trò chuyện của chúng tôi với diễn giả khách mời tiến sĩ Dawson, nhà tâm lý học sẽ nói về cách mà thanh thiếu niên và ba mẹ họ giải quyết vấn đề.)
Dr Dawson, most parents are worried about their children getting involved in romantic relationships. What's your opinion on this?
(Thưa tiến sĩ Dawson, hầu hết ba mẹ đều lo lắng về việc con cái họ tham gia vào mối quan hệ lãng mạn. Quan điểm của ngài về vấn đề này thế nào ạ?)
Dawson:
From 15 to 19 years of age, many teenagers spend a lot of time thinking or talking about being in a relationship.
(Từ 15 đến 19 tuổi, nhiều thanh thiếu niên sẽ dành ra nhiều thời gian để suy nghĩ và nói về việc hẹn hò.)
Vicky:
So do you mean this is part of the teen normal growth and development?
(Vậy ý của ngài đây là một phần trong sự phát triển và trưởng thành thông thường của thanh thiếu niên?)
Dawson:
Yes, young people learn how to form safe and healthy relationships with friends, parents, teachers and romantic partners.
(Vâng, các bạn trẻ học cách hình thành các mối quan hệ lành mạnh với bạn bè, ba mẹ, giáo viên và đối tượng hẹn hò.)
This can prepare them for adult life. So parents should not oppose their relationships.
(Việc này có thể giúp họ chuẩn bị cho cuộc sống khi trưởng thành. Vì thế các bậc phụ huynh không nên phản đối các mối quan hệ của các em.)
Vicky:
I suppose many parents will feel surprised to hear this. What's your advice for the teenagers then?
(Tôi nghĩ rằng nhiều bậc phụ huynh sẽ cảm thấy ngạc nhiên khi nghe chia sẻ này. Vậy lời khuyên của ngài dành cho thanh thiếu niên là gì?)
Dawson:
Well, they should not be afraid to talk to their parents about their feelings and friendships.
(Ừm, họ không nên ngại việc nói chuyện với ba mẹ về cảm xúc và tình bạn của bản thân.)
This can help them feel confident to discuss their relationships in the future.
(Việc này có thể giúp họ cảm thấy tự tin khi thảo luận các mối quan hệ của bản thân trong tương lai.)
Vicky:
So you mean teenagers should listen to their parents and ask them to listen to what they are saying?
(Vậy ý ngài là thanh thiếu niên nên lắng nghe bố mẹ mình và đề nghị bố mẹ lắng nghe những gì họ nói?)
Dawson:
Exactly. Most parents are always willing to lend an ear to what their children are saying.
(Chính xác. Hầu hết ba mẹ luôn sẵn sàng lắng nghe và cảm thông với những gì con cái họ chia sẻ.)
This is even more important when young people suffer break-ups or broken hearts. They need a shoulder to cry on and a sympathetic ear.
(Việc này thậm chí còn quan trọng hơn khi các bạn trẻ trải qua thời kỳ chia tay hoặc đau khổ về tình cảm. Họ cần một bờ vai để dựa vào khóc và một người lắng nghe cảm thông.)
Vicky:
Thank you, Dr Dawson, for your very helpful advice to teenagers and their parents. Do you have any last words for them?
(Cảm ơn ngài, tiến sĩ Dawson về những lời khuyên rất hữu ích dành cho thanh thiếu niên và ba mẹ họ. Ngài có lời cuối nào dành cho họ không ạ?)
Dawson:
Parents shouldn't get very anxious when their teenage children are in a relationship. Saying strongly 'no' will make teenagers stop speaking about their feelings. Teenagers should also listen to their parents' views and be respectful.
(Phụ huynh không nên lo lắng thái quá khi con cái ở tuổi thanh thiếu niên đang trong giai đoạn hẹn hò. Kịch liệt nói 'không' sẽ khiến cho các em dừng nói về cảm xúc của bản thân. Các em cũng nên lắng nghe quan điểm ba mẹ mình và tôn trọng họ.)
3. Listen again. Answer the questions.
(Nghe lại lần nữa rồi trả lời câu hỏi)
1.
What is the main topic of the talk show?
(Chủ đề chính của buổi trò chuyện là gì?)
Đáp án: The talk show is about how teenagers and their parents deal with problems. (Buổi trò chuyện bàn về cách các thanh thiếu niên và ba mẹ họ giải quyết vấn đề.)
Giải thích: Welcome to our talk show with guest speaker Dr Dawson, a psychologist. Who will be talking about how teenagers and their parents deal with problems.
2.
What do teenagers need to do to prepare for becoming adults?
(Thanh thiếu niên cần làm gì để chuẩn bị trở thành người lớn?)
Đáp án: They need to learn to form safe and healthy relationships with other people (friends, parents, teachers and romantic partners).(Họ cần học cách hình thành các mối quan hệ lành mạnh và an toàn với người khác như bạn bè, ba mẹ, giáo viên và bạn trai bạn gái)
Giải thích: Yes. young people learn how to form safe and healthy relationships with friends, parents, teachers and romantic partners.
3.
According to Dr Dawson, what should parents do when their children experience break-ups in their relationships?
(Theo Tiến sĩ Dawson, cha mẹ nên làm gì khi con cái của họ trải qua tình huống chia tay trong mối quan hệ của họ?)
Đáp án: Parents should offer a shoulder for their children to cry on and listen to them. (Bố mẹ nên là điểm tựa/ bờ vai cho con họ có thể dựa vào để khóc và lắng nghe con cái họ.)
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.
4.
Should parents strongly oppose their children's romantic relationships?
(Cha mẹ có nên phản đối mạnh mẽ mối quan hệ lãng mạn của trẻ?)
Đáp án: No. Because their strong opposition will make their children stop talking about their feelings. (Không nên. Vì sự phản đối kịch liệt của ba mẹ sẽ khiến con trẻ không còn muốn nói về cảm xúc của bản thân nữa.)
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.
4. In your opinion, what is the “right” age for a romantic relationship? Discuss with a partner.
(Theo em, độ tuổi nào là thích hợp để có những mối quan hệ tình cảm? Hãy cùng thảo luận với người bạn ngồi cạnh em.)
From my point of view, a person can start a romantic relationship when he / she is at an age or stage in life when he / she is mature enough, and is ready for a possible marriage. You should think carefully and decide whom you want to live with.
(Một người nên bắt đầu mối quan hệ lãng mạn khi ở một độ tuổi hoặc giai đoạn trong cuộc sống khi đã đủ chín chắn và đã sẵn sàng cho một cuộc hôn nhân. Các bạn nên suy nghĩ cẩn trọng và quyết định xem các bạn muốn sống cùng ai.)
And, you are willing to face up with and deal with troubles or problems as well as share everything with each other when you have a serious relationship.
(Hơn nữa, các bạn phải sẵn sàng đối mặt và giải quyết những rắc rối hay những vấn đề, cũng như là chia sẻ mọi thứ với nhau khi các bạn có mối quan hệ nghiêm túc.)
For this reason, the 'right' age can be different for each person.
(Vì lý do này, tuổi 'phù hợp' có thể khác nhau với từng người.)
Besides, make a note that you must be financially independent (both a guy and a girl) not because you need money but because it elevates your confidence and develops a sense of freedom inside you ultimately bringing you happiness which is quite essential for being in any relationship.
(Bên cạnh đó, lưu ý rằng bạn phải độc lập về tài chính (cả nam và nữ) không phải vì bạn cần tiền mà bởi vì nó nâng cao sự tự tin của bạn và làm tăng thêm cảm giác tự do bên trong bạn, cuối cùng mang lại hạnh phúc cho bạn, điều mà rất cần trong bất kì mối quan hệ nào.)
Để tra nghĩa một từ, bạn hãy click chuột hai lần vào từ đó.
Tổng đài hỗ trợ trực tuyến
Tel: 024 73 080 123 (8h30-21h)
Mời các bạn click vào đây để tham gia thi đấu tiếng Anh trực tiếp - và click vào đây để tham gia luyện nói qua video chat - 2 tính năng đầy hứng thú và kịch tính mới ra mắt của Tiếng Anh 123.

Giúp bạn giải bài tập các môn

  Video Chat www.abckid.vn Tải tài liệu Tiếng Anh hay miễn phí
  Tổng số thành viên: 3.197.607
  Thành viên mới nhất:
  lzxwvcxwggh
  Đang trực tuyến: 378

  Chúc mừng 5 thành viên

  VIP mới nhất:

  Đóng