Phần 8: Project
(Unit 12 - Lớp 8 - Project trang 67 SGK Tiếng Anh lớp 8 sách mới - sách thí điểm)
()

Hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 67 SGK tiếng Anh lớp 8 - sách mới