Phần 8: Project
(Unit 12 - Lớp 8 - Project trang 67 SGK Tiếng Anh lớp 8 sách mới - sách thí điểm)
Young Inventors
(Nhà phát minh trẻ tuổi)

Hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 67 SGK tiếng Anh lớp 8 - sách mới

3. Write/talk about your invention:
(Viết/nói về phát minh của bạn:)
- what it is
(phát minh đó là gì)
- what it is used for
(nó dùng để làm gì)
- how it works
(nó hoạt động như thế nào)
- how it can help people
(nó có thể giúp mọi người như thế nào)
If I could invent something new, I would develop a flying suit.
(Nếu mình có thể phát minh ra thứ gì đó mới, mình sẽ phát triển một bộ đồ bay.)
It allows anyone to fly.
(Nó cho phép mọi người đều có thể bay.)
All you need is putting on the suit, telling it the destination, and pressing the button.
(Tất cả những gì bạn cần là mặc bộ đồ vào, nói cho nó biết điểm đến và nhấn nút.)
It will take you to the place you plan to go to.
(Nó sẽ đưa bạn đến nơi bạn định đến.)
The flying suit will help people travel faster and prevent traffic jams.
(Bộ đồ bay sẽ giúp mọi người đi lại nhanh hơn và tránh ùn tắc giao thông.)