Phần 8: Project
(Unit 12 - Lớp 8 - Project trang 67 SGK Tiếng Anh lớp 8 sách mới - sách thí điểm)
Young Inventors
(Nhà phát minh trẻ tuổi)

Hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 67 SGK tiếng Anh lớp 8 - sách mới

2. If you could invent something new, what would you develop? Choose one of these or your own idea.
(Nếu bạn có thể phát minh ra một thứ gì đó mới, bạn sẽ phát triển cái gì? Chọn một trong số này hoặc ý tưởng của riêng bạn.)
- a game that can be played by four people
(một trò chơi mà bốn người có thể chơi)
- a sport that can be played indoors by a group of people
(một môn thể thao mà một nhóm người có thể chơi trong nhà)
- a medicine that can make you do something great
(một loại thuốc có thể khiến bạn làm điều gì đó tuyệt vời)
- a device that can prevent accidents at home
(một thiết bị có thể ngăn ngừa tai nạn ở nhà)
- a machine that can recycle everything at home
(một loại máy có thể tái chế mọi thứ ở nhà)
If I could invent something new, I would develop a flying suit.
(Nếu mình có thể phát minh ra thứ gì đó mới, mình sẽ phát triển một bộ đồ bay. )