Phần 8: Project
(Unit 12 - Lớp 8 - Project trang 67 SGK Tiếng Anh lớp 8 sách mới - sách thí điểm)
Young Inventors
(Nhà phát minh trẻ tuổi)

Hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 67 SGK tiếng Anh lớp 8 - sách mới

1. Read the following passage and answer the questions that follow.
(Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi sau đây.)
John J. Stone-Parker is one of the youngest inventors in the world.
(John J. Stone-Parker là một trong những nhà phát minh trẻ nhất thế giới.)
While still a small child, John was very fond of creating new things.
(Khi vẫn còn là một đứa trẻ nhỏ, John rất thích sáng tạo ra những thứ mới.)
He saw that his dad had trouble every time he had a drink with ice cubes in it, so John came up with the idea of creating a star-shaped device that would prevent the ice cubes from slipping out of the glass.
(Cậu thấy cha gặp rắc rối mỗi khi uống đồ uống với đá, vì vậy John đã nảy ra ý tưởng tạo ra một thiết bị hình ngôi sao để ngăn viên đá trượt khỏi ly.)
He patented this object when he was just four years old in 1989.
(Cậu đã xin cấp bằng sáng chế cho vật dụng này vào năm 1989, khi chỉ mới bốn tuổi.)
1.
What was John J. Stone-Parker’s invention?
(Phát minh của John J. Stone-Parker là gì?)
- His invention is a star-shaped device that would prevent the ice cubes from slipping out of the glass.
(Phát minh của cậu ấy là một thiết bị hình ngôi sao để ngăn viên đá trượt khỏi ly.)
2.
Do you think that his invention was useful?
(Bạn có nghĩ rằng phát minh của cậu ấy hữu ích không?)
- Yes, I do.
(Có.)