Phần 7: Looking back
(Unit 12 - Lớp 8 - Looking back - trang 66-67 SGK Tiếng Anh lớp 8 sách mới - sách thí điểm)
Communication
(Giao tiếp)

Hướng dẫn giải Bài tập 6 trang 67 SGK tiếng Anh lớp 8 - sách mới

6. Choose the right sentences (A-E) to put into the dialogue.
(Chọn câu đúng (A-E) để hoàn thành đoạn hội thoại.)
Interviewer:
Do UFOs really exist, Prof. Kent?
(Liệu UFO có thực sự tồn tại không, thưa giáo sư Kent?)
Prof. Kent:
(1) ______________________________
()
Interviewer:
Yes. When was the first post-war UFO sighting in the US?
(Đúng vậy. UFO lần đầu tiên được nhìn thấy sau chiến tranh ở Mỹ là khi nào thưa giáo sư?)
Prof. Kent:
(2) ______________________________
()
Interviewer:
Wow! Very long ago! How about notable sightings in the 21st century?
(Wow! Quả là rất lâu rồi! Vậy còn những lần UFO được nhìn thấy trong thế kỷ 21 thì sao ông?)
Prof. Kent:
(3) ______________________________
()
Interviewer:
So… were all sightings in the USA?
(Vậy có phải tất cả những lần UFO được nhìn thấy đều là ở Mỹ không thưa ông?)
Prof. Kent:
(4) ______________________________
()
Interviewer:
Incredible!
(Không thể tin được!)
Prof. Kent:
(5) ______________________________
()
A. In 2001, at least 15 people, including two police officers saw UFOs in the night sky in New Jersey.
(Năm 2001, ít nhất 15 người, trong đó có hai sĩ quan cảnh sát đã nhìn thấy UFO trên bầu trời đêm ở New Jersey.)
B. Well, there have been many UFO sightings reported.
(Đã có nhiều báo cáo về UFO.)
C. Not at all. On April 23, 2007, Captain Ray Bowyer and his passengers gained clear views of two UFOs when they were flying in the English Channel.
(Không phải vậy. Vào ngày 23 tháng 4 năm 2007, cơ trưởng Ray Bowyer và hành khách trên chuyến bay hôm đó đã nhìn thấy rất rõ hai UFO khi họ đang bay trên Eo biển Măng-sơ.)
D. On June 24, 1947. Kenneth Arnold, a private pilot spotted nine shiny discs flying past Mount Rainier.
(Vào ngày 24 tháng 6 năm 1947. Kenneth Arnold, một phi công tư nhân phát hiện chín đĩa bay sáng lấp lánh bay qua Núi Rainier.)
E. Yes, and in 2008, according to media reports, a police helicopter was almost hit by a UFO…
(Đúng vậy, và vào năm 2008, theo các báo cáo truyền thông, một chiếc trực thăng của cảnh sát gần như đã va vào một UFO...)
Đáp án:
1- B
2- D
3- A
4- C
5- E