Phần 7: Looking back
(Unit 12 - Lớp 8 - Looking back - trang 66-67 SGK Tiếng Anh lớp 8 sách mới - sách thí điểm)
Grammar
(Ngữ pháp)

Hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 66 SGK tiếng Anh lớp 8 - sách mới

5. Change the following questions into reported questions.
(Đổi các câu hỏi sau đây thành câu hỏi gián tiếp.)
1.
‘What are the essential conditions for human life?’ the teacher asked her students.
(Cô giáo hỏi học sinh: 'Những điều kiện thiết yếu cho sự sống của con người là gì?')
→ The teacher asked her students what the essential conditions for human life were.
()
2.
‘Have humans been able to communicate with people on other planets?’ Samuel asked the scientist.
(Samuel hỏi nhà khoa học: 'Con người có thể giao tiếp với những người trên các hành tinh khác không?')
→ Samuel asked the scientist if humans had been able to communicate with people on other planets.
()
3.
‘Did the Roswell UFO incident take place in the U.S. in June 1947?’ Nick asked the journalist.
(Nick hỏi nhà báo: 'Có phải sự cố UFO Roswell đã xảy ra ở Hoa Kỳ vào tháng 6 năm 1947 không?')
→ Nick asked the journalist if the Roswell UFO incident had taken place in the U.S. in June 1947.
()
4.
‘Who was the witness in the Roswell UFO incident?’ Vanessa asked her uncle.
(Vanessa hỏi chú mình: 'Ai là nhân chứng trong sự cố UFO Roswell ạ?')
→ Vanessa asked her uncle who the witness in the Roswell UFO incident had been.
()
5.
‘When will humans be able to travel from one planet to another more easily?’ The son asked his father.
(Cậu con trai hỏi cha mình: 'Khi nào con người có thể di chuyển từ hành tinh này sang hành tinh khác dễ dàng hơn ạ?')
→ The son asked his father when humans would be able to travel from one planet to another more easily.
()
6.
‘Why can’t people move to Mars immediately?’ Diane asked her mother.
(Diane hỏi mẹ: 'Tại sao con người không thể du hành tới sao Hỏa ngay lập tức ạ?')
→ Diane asked her mother why people couldn’t move to Mars immediately.
()