Phần 7: Looking back
(Unit 12 - Lớp 8 - Looking back - trang 66-67 SGK Tiếng Anh lớp 8 sách mới - sách thí điểm)
Grammar
(Ngữ pháp)

Hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 66 SGK tiếng Anh lớp 8 - sách mới

4. Put the words/phrases in the correct order to make reported questions.
(Đặt các từ/cụm từ theo đúng thứ tự để tạo thành câu hỏi gián tiếp.)
1.
He/would react/asked me/an alien/how/I/if I saw/.
Đáp án: He asked me how I would react if I saw an alien.
Giải thích: Anh ấy hỏi tôi sẽ phản ứng như thế nào nếu nhìn thấy người ngoài hành tinh.
2.
most suitable/The teacher/which planet/asked me/was/for human life/.
Đáp án: The teacher asked me which planet was most suitable for human life.
Giải thích: Giáo viên hỏi tôi hành tinh nào phù hợp nhất với sự sống của con người.
3.
on the moon/My friend/had first landed/asked me/when/humans/.
Đáp án: My friend asked me when humans had first landed on the moon.
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.
4.
a planet/a star/She asked me/the difference between/what/and/was/.
Đáp án: She asked me what the difference between a planet and a star was.
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.
5.
if/was/They asked/on Mars/there/water.
Đáp án: They asked if there was water on Mars.
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.