Phần 7: Looking back
(Unit 12 - Lớp 8 - Looking back - trang 66-67 SGK Tiếng Anh lớp 8 sách mới - sách thí điểm)
Grammar
(Ngữ pháp)

Hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 66 SGK tiếng Anh lớp 8 - sách mới

3. Underline the correct answers.
(Gạch chân các câu trả lời đúng.)
1.
He asked me when/if there were people living on Venus.
Đáp án: if
Giải thích: Anh ấy hỏi tôi liệu có người sống trên sao Kim không.
2.
They wanted to know when the first spacecraft had been/was launched.
Đáp án: had been
Giải thích: Họ muốn biết tàu vũ trụ đầu tiên được phóng đi vào thời gian nào.
3.
She asked them how/who had been the first to step onto the moon.
Đáp án: who
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.
4.
They asked me which spacecraft was/had been the first to explore Mars.
Đáp án: had been
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.
5.
Students asked how/who the scientists explored other planets.
Đáp án: how
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.
6.
He asked me what food people on other planets had eaten/ate.
Đáp án: ate
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.
7.
She asked her teacher if/what UFO stood for.
Đáp án: what
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.