Phần 7: Looking back
(Unit 12 - Lớp 8 - Looking back - trang 66-67 SGK Tiếng Anh lớp 8 sách mới - sách thí điểm)
Vocabulary
(Từ vựng)

Hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 66 SGK tiếng Anh lớp 8 - sách mới

2. Fill each gap with a suitable word from the box.
(Điền vào mỗi chỗ trống một từ thích hợp từ khung.)
surface (bề mặt)
climate (khí hậu)
NASA (Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Quốc gia)
traces (dấu vết)
experienced (trải qua)
accommodate (cung cấp chỗ ở, chứa được)
1.
The Earth seems too small to ________ the increasing population.
Đáp án: accommodate
Giải thích: Trái đất dường như quá nhỏ để chứa được lượng dân số ngày càng tăng.
2.
Water covers 75% of the Earth’s ________.
Đáp án: surface
Giải thích: Nước bao phủ 75% bề mặt Trái đất.
3.
Attempts have been made to find ________ of aliens.
Đáp án: traces
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.
4.
Astronauts ________ difficulties when they first landed on the moon.
Đáp án: experienced
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.
5.
The ________ on other planets is very different to that on Earth.
Đáp án: climate
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.
6.
________ stands for National Aeronautics and Space Administration.
Đáp án: NASA
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.