Phần 7: Looking back
(Unit 12 - Lớp 8 - Looking back - trang 66-67 SGK Tiếng Anh lớp 8 sách mới - sách thí điểm)
Vocabulary
(Từ vựng)

Hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 66 SGK tiếng Anh lớp 8 - sách mới

1. Rearrange the letters to label the pictures.
(Sắp xếp lại các chữ cái để đặt tên cho tranh.)
1.
aliens
(người ngoài hành tinh)
2.
space buggy
(xe bốn bánh sử dụng trong không gian)
3.
weightless
(không trọng lượng)
4.
solar system
(hệ mặt trời)
5.
planet
(hành tinh)
6.
spaceship
(tàu vũ trụ)
7.
flying saucer
(đĩa bay)
8.
galaxy
(thiên hà)