Phần 6: Skills 2
(Unit 12 - Lớp 8 - Skills 2 - trang 65 SGK Tiếng Anh lớp 8 sách mới - sách thí điểm)
Writing
(Viết)

Hướng dẫn giải Bài tập 6 trang 65 SGK tiếng Anh lớp 8 - sách mới

6. Swap your work with your partner. How different is your description from your partner’s?
(Đổi bài cho bạn. Mô tả của bạn khác với bạn ấy như thế nào?)