Phần 6: Skills 2
(Unit 12 - Lớp 8 - Skills 2 - trang 65 SGK Tiếng Anh lớp 8 sách mới - sách thí điểm)
Writing
(Viết)

Hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 65 SGK tiếng Anh lớp 8 - sách mới

5. Now use the notes to write a description of your alien.
(Bây giờ sử dụng các ghi chép để viết một mô tả về người ngoài hành tinh.)
How aliens look has been a big question among humans for years.
(Người ngoài hành tinh trông như thế nào là một câu hỏi lớn đối với con người trong nhiều năm nay.)
Here are some of my ideas about their lives and their appearance.
(Đây là một vài ý tưởng của mình về cuộc sống và vẻ bề ngoài của họ.)
In my mind, an alien may have quite a strange shape.
(Trong suy nghĩ của mình, một người ngoài hành tinh có thể có hình dạng khá kỳ lạ.)
He/She might have more than two eyes.
(Người ấy có thể có nhiều hơn hai mắt.)
He/She might be much bigger and more powerful than humans.
(Người ấy có thể to lớn và mạnh mẽ hơn nhiều so với con người.)
He/She might have a lot of hair all over their bodies, and his/her skin might be green and very thick.
(Người ấy có thể có rất nhiều lông trên khắp cơ thể và da người ấy có thể có màu xanh lá cây và rất dày.)
He/She might wear a spacesuit.
(Người ấy có thể mặc một bộ đồ vũ trụ.)
He/She might eat rocks and sand.
(Người ấy có thể ăn đá và cát.)
He/She might be different from humans in that they rarely feel hungry.
(Người ấy có thể khác con người ở chỗ họ hiếm khi cảm thấy đói.)
However, they might be similar to us in the way they care for and protect each other.
(Tuy nhiên, họ có thể giống với chúng ta ở cách họ quan tâm và bảo vệ lẫn nhau.)
Those are my thoughts about an alien.
(Đó là những suy nghĩ của mình về một người ngoài hành tinh.)