Phần 6: Skills 2
(Unit 12 - Lớp 8 - Skills 2 - trang 65 SGK Tiếng Anh lớp 8 sách mới - sách thí điểm)
Writing
(Viết)

Hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 65 SGK tiếng Anh lớp 8 - sách mới

4. Work in pairs. Imagine what an alien may be like. Use your imagination to fill the web below.
(Làm theo cặp. Hãy tưởng tượng xem một người ngoài hành tinh có thể như thế nào. Sử dụng trí tưởng tượng của bạn để điền vào sơ đồ dưới đây.)
He/She may/might have more than two eyes.
(Người ấy có thể có nhiều hơn hai mắt.)
He/She may/might be much bigger and more powerful than humans.
(Người ấy có thể to hơn và mạnh hơn nhiều so với con người.)
He/She may/might eat rocks and sand.
(Người ấy có thể ăn đá và cát.)
His/Her skin may/might be green and very thick.
(Da của người ấy có thể có màu xanh lá cây và rất dày.)
His hair may/might be a lot.
(Người ấy có thể có rất nhiều lông.)
He/She may/might wear a spacesuit.
(Người ấy có thể mặc bộ đồ vũ trụ.)
He/She may/might be similar to us in that they care for and protect each other.
(Người ấy có thể giống với chúng ta ở chỗ họ quan tâm và bảo vệ lẫn nhau.)
He/She may/might be different from humans in that they rarely feel hungry.
(Người ấy có thể khác với con người ở chỗ họ hiếm khi cảm thấy đói.)