Phần 6: Skills 2
(Unit 12 - Lớp 8 - Skills 2 - trang 65 SGK Tiếng Anh lớp 8 sách mới - sách thí điểm)
Listening
(Nghe)

Hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 65 SGK tiếng Anh lớp 8 - sách mới

3. Listen again and tick (v) true (T), false (F) or not given (NG).
(Nghe lại và đánh dấu (v) đúng (T), sai (F) hoặc không có thông tin (NG).)
1.
The inhabitants may be very similar to human beings.
(Cư dân sao Hỏa có thể rất giống con người.)
Đáp án: F
Giải thích: Dựa vào câu 'I think the inhabitants of Jupiter may be very different to human beings', ta chọn được đáp án False.
2.
They may be able to fly.
(Họ có thể bay.)
Đáp án: NG
Giải thích: Không có thông tin này trong bài nghe.
3.
It is very cold there.
(Ở đó rất lạnh.)
Đáp án: T
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.
4.
They may be far-sighted.
(Họ có thể bị viễn thị.)
Đáp án: F
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.
5.
They may need air for their existence.
(Họ có thể cần không khí để tồn tại.)
Đáp án: F
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.
6.
They may need lots of food and drink.
(Họ có thể cần nhiều đồ ăn và thức uống.)
Đáp án: F
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.