Phần 6: Skills 2
(Unit 12 - Lớp 8 - Skills 2 - trang 65 SGK Tiếng Anh lớp 8 sách mới - sách thí điểm)
Listening
(Nghe)

Hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 65 SGK tiếng Anh lớp 8 - sách mới

2. Listen to Tom’s imagined description of what an alien from another planet may be like. Fill each blank with no more than three words from the recording.
(Nghe mô tả tưởng tượng của Tom về đặc điểm có thể của một người ngoài hành tinh. Điền vào mỗi chỗ trống không quá ba từ từ bài nghe.)
- Which planet are they from?
(Họ đến từ hành tinh nào?)
They are from (1) ________
(Họ đến từ (1) ________)
- What are they like?
(Họ như thế nào?)
They may be (2) ________ and (3) ________ than human beings
(Họ có thể (2) ________ và (3) ________ so với con người)
- What do they look like?
(Họ trông như thế nào?)
They may have (4) ________, a lot of (5) ________, and (6) ________.
(Họ có thể có (4) ________, nhiều (5) ________ và (6) ________.)
- What are their senses like?
(Các giác quan của họ như thế nào?)
Very good. They may be able to sense (7) ________, or (8) ________.
(Rất tốt. Họ có thể cảm nhận được (7) ________ hoặc (8) ________.)
- What do they live on?
(Họ sống bằng gì?)
(9) ________, from the (10) ________
((9) ________, từ (10) ________)
Audio script:
(Nội dung bài nghe:)
I think the inhabitants of Jupiter may be very different to human beings.
(Mình nghĩ rằng cư dân Sao Mộc có thể rất khác với con người.)
This is how I imagine them: They may be much bigger and more powerful than humans.
(Đây là những gì mình tưởng tượng về họ: Họ có thể to hơn và mạnh hơn nhiều so với con người.)
Jupiterians may have eight legs and be able to move very fast.
(Người Sao Mộc có thể có tám chân và có thể di chuyển rất nhanh.)
They may have a lot of hair all over their bodies and their skin might be very thick so they can live in temperatures of around -145 degrees Celsius.
(Họ có thể có rất nhiều lông trên khắp cơ thể và da của họ có thể rất dày, vậy nên họ có thể sống ở nhiệt độ khoảng -145 độ C.)
They may have four eyes and be able to see very far.
(Họ có thể có bốn mắt và có thể nhìn rất xa.)
They may also have a very good sense of smell and they may even be able to sense others’ feelings like happiness or fear.
(Họ cũng có thể có khứu giác rất tốt và thậm chí họ còn có thể cảm nhận được cảm xúc của người khác như hạnh phúc hay sợ hãi.)
And I don’t think they eat and drink like us. Instead, they get all their energy from the rocks.
(Và mình không nghĩ họ ăn uống như chúng ta. Thay vào đó, họ lấy tất cả năng lượng từ những tảng đá.)
They may charge their bodies by plugging their feet into the rock, just like charging a battery.
(Họ có thể sạc cơ thể bằng cách cắm chân vào đá, giống như sạc pin.)
That way, they don’t even need to breathe air.
(Bằng cách đó, họ thậm chí không cần phải hít thở không khí.)
The only way they may be similar to us is they live in family units of parents and children.
(Họ có thể giống với chúng ta ở một điểm duy nhất là họ sống thành gia đình với cha mẹ và con cái.)
They may also use language to communicate with each other.
(Họ cũng có thể sử dụng ngôn ngữ để giao tiếp với nhau.)
Đáp án:
1- Jupiter
2- much bigger
3- more powerful
4- lots of hair
5- thick skin
6- four eyes
7- happiness
8- fear
9- Energy
10- rocks