Phần 6: Skills 2
(Unit 12 - Lớp 8 - Skills 2 - trang 65 SGK Tiếng Anh lớp 8 sách mới - sách thí điểm)
Listening
(Nghe)

Hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 65 SGK tiếng Anh lớp 8 - sách mới

1. Work in pairs. Describe the pictures and answer the questions.
(Làm theo cặp. Mô tả các bức tranh và trả lời các câu hỏi.)
1.
What do the pictures show? Do you think they really exist?
(Những bức tranh minh họa điều gì? Bạn có nghĩ rằng chúng thực sự tồn tại không?)
Đáp án: They show aliens in other planets. I don't think they really exist.
Giải thích: Chúng mô tả người ngoài hành tinh. Mình không nghĩ rằng họ thực sự tồn tại.
2.
What do you want to know about them?
(Bạn muốn biết gì về họ?)
Đáp án: I want to know about their life.
Giải thích: Mình muốn biết về cuộc sống của họ.
3.
What would you do if you saw one of them?
(Bạn sẽ làm gì nếu nhìn thấy một trong số họ?)
Đáp án: I would ask him/her about his/her planet.
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.